Grajewo - Zawsze po drodze - www.grajewo.pl

top news port kali mstr galp advs inwe
LogoStrona.png 44c35d98f8e77384afe25cd99802c859
Komisje Rady Miasta Grajewo - 22 maja
17-05-2018, Mirosława Modzelewska, 118

Biuro Rady Miasta ogłasza, że odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Grajewo, tj. Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Ochrony Środowiska oraz Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Rodziny w dniu 22 maja 2018 r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo, przy ul. Strażackiej 6A.

Proponowany porządek posiedzenia:

 • Otwarcie posiedzenia.
 • Przedstawienie porządku posiedzenia połączonych Komisji.
 • Rozpatrzenie wniosku Zarządu Powiatu Grajewskiego o dofinansowanie przez miasto Grajewo zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie – etap I”.
 • Rozpatrzenie wniosku Szpitala Ogólnego w Grajewie o przyznanie dotacji celowej.
 • Informacja dotycząca realizacji nowej inwestycji – budowy kaplicy cmentarnej.
 • Perspektywy rozwoju zasobu mieszkaniowego spółki TBS, Programu Mieszkanie Plus oraz budownictwa komunalnego.
 • Informacja na temat stanu przygotowań do obchodów „Dni Grajewa 2018”.
 • Propozycje GCK, MOSiR, MBP, Szkół Miejskich na okres wakacji 2018 r.
 • Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

- udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości lub od I opłaty z tytułu oddania nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste, przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe;

- zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;
- ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych miasta Grajewo oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat;
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2018 – 2027;
- zmian w budżecie miasta Grajewo na 2018 rok.

 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta.
 • Wolne wnioski i informacje.
 • Objazd ulic miasta – ocena estetyki i czystości. Ocena stanu sanitarnego i estetycznego Miasta z uwzględnieniem terenów zielonych.
 • Zamknięcie posiedzenia.
Wyślij link mailem
01-youtube.png 190c2c89bfe89354e568baa3ea630312
03-facebook.png 62a70c7eedf3678d04a2ae7d75bf072c
04-sms.png 11c1375c39da42ae5df38e5b8374e28b
05-wybory.png 527c7e77f76dc55eb553df6fc68cdbc5