Grajewo - Zawsze po drodze - www.grajewo.pl

top news port kali mstr galp advs inwe
LogoStrona.png bd339065625a861dbe5401aec3361b7e
Komisje Rady Miasta Grajewo - 22 maja
17-05-2018, Mirosława Modzelewska, 121

Biuro Rady Miasta ogłasza, że odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Grajewo, tj. Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Ochrony Środowiska oraz Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Rodziny w dniu 22 maja 2018 r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo, przy ul. Strażackiej 6A.

Proponowany porządek posiedzenia:

 • Otwarcie posiedzenia.
 • Przedstawienie porządku posiedzenia połączonych Komisji.
 • Rozpatrzenie wniosku Zarządu Powiatu Grajewskiego o dofinansowanie przez miasto Grajewo zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie – etap I”.
 • Rozpatrzenie wniosku Szpitala Ogólnego w Grajewie o przyznanie dotacji celowej.
 • Informacja dotycząca realizacji nowej inwestycji – budowy kaplicy cmentarnej.
 • Perspektywy rozwoju zasobu mieszkaniowego spółki TBS, Programu Mieszkanie Plus oraz budownictwa komunalnego.
 • Informacja na temat stanu przygotowań do obchodów „Dni Grajewa 2018”.
 • Propozycje GCK, MOSiR, MBP, Szkół Miejskich na okres wakacji 2018 r.
 • Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

- udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości lub od I opłaty z tytułu oddania nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste, przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe;

- zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;
- ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych miasta Grajewo oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat;
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2018 – 2027;
- zmian w budżecie miasta Grajewo na 2018 rok.

 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta.
 • Wolne wnioski i informacje.
 • Objazd ulic miasta – ocena estetyki i czystości. Ocena stanu sanitarnego i estetycznego Miasta z uwzględnieniem terenów zielonych.
 • Zamknięcie posiedzenia.
Wyślij link mailem
01-youtube.png 157f41ea35621e13c19fa0420fac4ea4
03-facebook.png 43316a66b7ca70cd831612b1cba6ea9a
04-sms.png 819aa24caf80f7a86099ea4272f9f65f
05-wybory.png 07e3a190a00877f8c3921e902554eaae