Grajewo - Zawsze po drodze - www.grajewo.pl

top news port kali mstr galp advs inwe
LogoStrona.png a0e75299adb2cd885866661f89bcf7ed
Sesja Rady Miasta Grajewo - zapraszamy
17-05-2018, Mirosława Modzelewska, 129

Uprzejmie informuję, że dnia 23 maja 2018 r. (środa) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a odbędzie się LI Sesja Rady Miasta Grajewo.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad LI Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Zapytania i interpelacje radnych.

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje z realizacji uchwał.

5. Informacja na temat stanu realizacji nowej inwestycji-budynku na cele kultu religijnego przy ulicy Pułaskiego (kaplica cmentarna).

6. Perspektywy rozwoju TBS Sp. z o. o. jako alternatywy dla budownictwa komunalnego w świetle rosnącego zapotrzebowania na lokale mieszkalne.

7. Informacja na temat realizacji planów zagospodarowania przestrzennego miasta –stan obecny i zamierzenia projektowe.

8. Informacja o zgłoszonych przez właścicieli nieruchomości wnioskach w związku ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wydawaniem decyzji w sprawie opłat planistycznych.

9. Funkcjonowanie jednostek oświatowych i kadry pedagogicznej w systemie oświaty od 1 września 2017 r. – zadania samorządu w procesie wdrażania reformy.

10. Oferta kulturalna i sportowa miasta na okres wakacyjno-urlopowy – GCK, MOSiR, Miejska Biblioteka Publiczna, szkoły.

11. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

12. Podjęcie uchwał w sprawach:

- udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości lub od I opłaty z tytułu oddania nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste, przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe;

- zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;

- ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych miasta Grajewo oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat;

- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2018 – 2027;

- zmian w budżecie miasta Grajewo na 2018 rok.

13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.

14.Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.

15. Przyjęcie protokołu z L Sesji Rady Miasta.

16. Wolne wnioski i informacje.

17. Zamknięcie LI Sesji Rady Miasta.

Przewodnicząca Rady Miasta

mgr Halina Muryjas-Rząsa

Wyślij link mailem
01-youtube.png 6ca72c3f7ba52e5b6d522f16f7d569df
03-facebook.png 5977ec3022b32551f1fc402d8758032d
04-sms.png 6771a39786b8a6fff27f84332a3ed232
05-wybory.png 729ba05c65861084a054bf9c84e17fa4