Grajewo - Zawsze po drodze - www.grajewo.pl

top news port kali mstr galp advs inwe
LogoStrona.png f2db48e7402880a1ff7cd293bf46abfe
Mieszkańcy dyskutowali o Gminnym Programie Rewitalizacji
26-01-2017, Tomasz Strózik, 2374

We współpracy z mieszkańcami powstaje projekt Gminnego Programu Rewitalizacji. Mieszkańcy wzięli aktywny udział w spotkaniu, dzieląc się swoimi pomysłami i propozycjami.

20 lutego w Urzędzie Miasta Grajewo, na sali konferencyjnej odbyło się spotkanie przedstawicieli firmy przygotowującej projekt Gminnego Programu Rewitalizacji z mieszkańcami naszego miasta. Spotkanie dotyczyło projektu uchwały dotyczącej wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Dyskutowano na temat obszarów zdegradowanych, które zostały wyznaczone na podstawie opracowanej diagnozy. Zgodnie z ustawą o rewitalizacji, rewitalizacją mogą być objęte obszary przede wszystkim zdegradowane społecznie– bezrobociem, ubóstwem, niskim poziomem edukacji, niewystarczającym poziomem uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym. Oznacza to, że inwestycje w ramach rewitalizacji muszą poprawiać wyżej wymienione wskaźniki.

Podczas spotkania podjęta została dyskusja odnośnie kształtu obszaru rewitalizacji i poszerzeniu go na cały obszar zdegradowany. W większości zebrane grono zgodziło się, iż wyznaczone do rewitalizacji obszary są ważnymi obszarami z punktu widzenia miasta i są to miejsca, w których należy podejmować działania rewitalizacyjne w celu zapobieganiu i niwelowaniu problemów społecznych, gospodarczych czy przestrzenno-funkcjonalnych, które występują na terenie miasta.

Po zakończonych konsultacjach będzie sporządzony raport podsumowujący dotychczasowe prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji, będzie on udostępniony na naszej stronie. O dalszych pracach nad Gminnym Programem Rewitalizacji, w tym o spotkaniach z mieszkańcami będziemy na bieżąco Państwa informować.

Do 22.02.2017 można jeszcze zgłaszać uwagi i opinie co do zmiany obszarów do rewitalizacji:

  • w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełniony formularz można dostarczyć drogą elektroniczną na adres   , drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo lub złożyć bezpośrednio na dziennik podawczy urzędu,

  • ustnie w Referacie Pozyskiwania Środków pok. nr 9-10 w godzinach pracy Urzędu.

Jednocześnie zapraszamy do wypełnienia ankiety, której celem jest wypowiedzenie się mieszkańców nt. wyznaczonego obszaru rewitalizacji. Ankieta jest anonimowa.

http://badania-ipc.pl/index.php/286951/lang-pl

Wyślij link mailem
01-youtube.png e1421a9b51074a5a69eeaaeabcca34f8
03-facebook.png aed38ae345e94fb02458634e5009dacb
04-sms.png 51f560e88445702d8582e5bf6d2867f4
portal wyborczy.png 11d947cd3018a7e3f748d56b542f3777