Grajewo - Zawsze po drodze - www.grajewo.pl

top news port kali mstr galp advs inwe
LogoStrona.png 4ab37ae68c81feafb3c0b68559c0d5ae
Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019
26-01-2018, Emilia Piwko, 597

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019

  1. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Kryteria przyjęć:

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Grajewo, w przypadku większej liczby kandydatów spełniających ten warunek niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone w  art. 131 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, poz. 949, poz. 2203) tj:

1) wielodzietność rodziny kandydata (oświadczenie);

2) niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności) ;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności) ;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności);

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności);

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem);

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie pieczą zastępczą).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, to na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
i w postępowaniu uzupełniającym prowadzonym do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych, dla których miasto Grajewo jest organem prowadzącym brane są pod uwagę kryteria określone uchwałą Nr XXXII/254/17 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lutego 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r., poz. 835) tj.:

1)   samotny rodzić pracujący lub uczący się w systemie dziennym – 19 pkt (oświadczenie);

2)   dziecko obojga rodziców pracujących – 19 pkt (oświadczenie);

3)  dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – 15 pkt (oświadczenie),

4) dziecko, którego rodzeństwo także ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – 15 pkt (wnioski o przyjęcie dzieci),

5) liczba zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową – za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 5 godzin – 3 pkt (oświadczenie).

 

Rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. od 07 lutego do 13 lutego 2018 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których miasto Grajewo jest organem prowadzącym*

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Terminy w postępowaniu

rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 14 lutego 2018 r.

do 28 lutego 2018 r.

od 19 marca 2018 r.

do 3 kwietnia 2018 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 07 marca 2018 r.

do 10 kwietnia 2018 r.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

9 marca 2018 r.

12 kwietnia 2018 r.

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 9 marca 2018 r.

do 15 marca 2018r.

 

od 12 kwietnia 2018 r.

 do 17 kwietnia 2018 r.

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 marca 2018 r.

19 kwietnia 2018 r.

 

 

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  dostępny jest w przedszkolu, szkole podstawowej. Wniosek składany jest do dyrektora wybranego przedszkola, szkoły podstawowej.  Rodzic może złożyć wnioski o przyjęcie dziecka do nie więcej niż do trzech jednostek oświatowych.

 

2.    Rekrutacja do klas I szkół podstawowych

Do klasy I szkoły podstawowej przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły podstawowej mogą być  przyjęci do klasy  I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

 

Kryteria przyjęć:

Do I klasy szkoły podstawowej w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone uchwałą Nr XXXII/255/17 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lutego 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r., poz. 836) tj:

1)  w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka - 5 pkt (dokumenty w posiadaniu szkoły);

2)  dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w szkole - 4 pkt (dokumenty w posiadaniu szkoły);

3)  miejsce pracy rodzica/opiekuna prawnego znajduje się w obwodzie szkoły - 4 pkt (oświadczenie),

4)  w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki - 3 pkt (oświadczenie);

5)  rodzic/opiekun prawny dziecka jest absolwentem szkoły - 2 pkt (oświadczenie).

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do klas I szkół podstawowych, dla których miasto Grajewo jest organem prowadzącym*

 

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 14 lutego 2018 r.

do 28 lutego 2018 r.

od 19 marca 2018 r.

do 3 kwietnia 2018 r.

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i  dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 07 marca 2018 r.

 do 10 kwietnia 2018 r.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

9 marca 2018

12 kwietnia 2018 r.

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 9 marca 2018 r.

do 15 marca 2018r.

 

od 12 kwietnia 2018 r.

do 17 kwietnia 2018 r.

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 marca 2018 r.

19 kwietnia 2018 r.

 

 

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej  dostępny jest w szkole podstawowej. Wniosek składany jest do dyrektora wybranej szkoły podstawowej. 

 

* Zgodnie z Zarządzeniem Nr 559/18 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Grajewo w roku szkolnym 2018/2019

Wyślij link mailem
01-youtube.png 02cec24fd08330bbf8b2f478b8aa2035
03-facebook.png 94dc5c7b41f6d8af2f267eae9018720e
04-sms.png 73b7e47525d18a7773587e4b0d97096c
05-wybory.png 970ccf9ef3e74179d55ce13b957db634