Grajewo - Zawsze po drodze - www.grajewo.pl

top news port kali mstr galp advs inwe
LogoStrona.png 574ebf3bca18897f6516c463f480f788
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania - ogłoszenie
08-03-2018, Mirosława Modzelewska, 276

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grajewa, dotyczącego obszaru położonego na osiedlu Jana Pawła II”

Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 poz.1073 i 1566 ) oraz art. 39 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405 t.j. z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Grajewo uchwały Nr XLVI/358/18 z dnia 31 stycznia 2018r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grajewa, dotyczącego obszaru położonego na osiedlu Jana Pawła II” (pomiędzy ul. 9 Pułku Strzelców Konnych, Wojska Polskiego i terenami Zespołu Szkól nr 2).

Jednocześnie informujemy, że w trakcie sporządzania zmiany planu, będzie prowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta w Grajewie przy ul. Strażackiej 6A w pok. 21 /sekretariat/ w terminie do dnia 9 kwietnia 2018r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Grajewa

mgr Dariusz Latarowski

Wyślij link mailem
01-youtube.png a465e06969515eca87707c9d941e2d05
03-facebook.png 8743424c6992760ba292d40bd70eb7ca
04-sms.png 79e562cfd00215aae2b711150981d22d
05-wybory.png 5063153c0899002423cedb724482b3ba