Grajewo - Zawsze po drodze - www.grajewo.pl

top news port kali mstr galp advs inwe
LogoStrona.png e5477b8617a5e814a641732e81031043
Zapraszamy do udziału w konsultacjach
30-10-2018, Patryk Pogorzelski, 63

I N F O R M A C J A

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu rocznego Programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Burmistrz Miasta Grajewo zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy miasta Grajewo
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Projekt ww aktu prawnego został umieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Grajewo bip.um.grajewo.pl w zakładce Rada Miasta Grajewo > projekty uchwał Rady Miasta oraz na stronie www.grajewo.pl w zakładce organizacje pozarządowe. Projekt aktu
w formie papierowej dostępny jest Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Grajewo, pokój
Nr 33, ul. Strażacka 6, 19-200 Grajewo.

Opinie dotyczące ww projektu uchwały z wykorzystaniem formy konsultacji elektronicznej można przesyłać na adres poczty elektronicznej Urzędu Miasta Grajewo sekretariat@um.grajewo.pl bądź złożyć w formie papierowej w sekretariacie Urzędu wykorzystując formularz umieszczony
w Uchwale Nr LII/306/10 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 października 2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
do dnia 15 listopada 2018 r. do godz. 12.00.

Uchwała wraz z załącznikiem jest dostępna w BIP Urzędu Miasta Grajewo oraz na stronie www.grajewo.pl w zakładce organizacje pozarządowe.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 15 listopada 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo o godz 14.00.

Przewiduje się następujący porządek spotkania konsultacyjnego:

1. Otwarcie spotkania.

2. Prezentacja projektu uchwały przez Burmistrza Miasta bądź osobę upoważnioną.

3. Dyskusja z udziałem uczestników spotkania.

4. Zgłoszenie wniosków, uwag i propozycji.

5. Podsumowanie dyskusji.

6. Zakończenie.

Wyślij link mailem
01-youtube.png c84283f45323ac3c797f0fdfc37e436e
03-facebook.png 70633a2ce29e56b568e6aa21924e8391
04-sms.png 5a5e62db5cc2de244c0336ddf884adf9
05-wybory.png e0a474b17b8a388a44ff0859430063ec