Grajewo - Zawsze po drodze - www.grajewo.pl

top news port kali mstr galp advs inwe
LogoStrona.png 228d8a5a5c1067da2c3e993175675eed
Regulamin konkursu „Podsumowanie Roku Sportowego 2018”
03-12-2018, Patryk Pogorzelski, 1077

Regulamin konkursu „Podsumowanie Roku Sportowego 2018”


1. Organizatorzy. Miasto Grajewo i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie


2. Cele konkursu.
1. Podsumowanie Roku Sportowego 2018. Wyłonienie i nagrodzenie osób lub organizacji, które prężnie działają w sferach związanych ze sportem na terenie miasta Grajewo. Kategorie:

1) Sportowiec Roku
2) Trener Roku
3) Odkrycie Roku (talent)
4) Impreza Roku
5) Sponsor Roku

2. Popularyzacja sportu w środowisku lokalnym;
3.Zachęcanie mieszkańców Grajewa do doskonalenia własnych umiejętności i sprawności fizycznej - rozwijania pasji i zainteresowań związanych z kulturą fizyczną;


3. Organizacja konkursu.
1. Do konkursu może zostać zgłoszony każdy sportowiec, trener (bez względu na wiek i miejsce zamieszkania), który swoją działalnością reprezentował miasto Grajewo w 2018 roku. Do konkursu może być także zgłoszona impreza sportowa lub sponsor.
2. Zgłoszenia prosimy kierować na formularzu zgłoszeniowym do sekretariatu Urzędu Miasta Grajewo na adres: sekretariat@um.grajewo.pl. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik do Regulaminu.
3. Wyboru zwycięzców w poszczególnych kategoriach dokona Kapituła konkursu w składzie:
1) Maciej Paweł Bednarko – przewodniczący
2) Ryszard Wolwark
3) Emilia Piwko
4) Marek Duchnowski
5) Dariusz Brzózka
6) Daniel Tuzinowski
7) Wiesław Jerulank
8) Krzysztof Piekarski
9) Marcin Myszka
4. W przypadku osób niepełnoletnich zgłoszonych do udziału w konkursie wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów, złożona w Formularzu Zgłoszeniowym o treści: „Wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku mojego dziecka (jego zdjęcia, imienia i nazwiska) na portalach internetowych organizatorów konkursu oraz w innych materiałach promocyjnych, reklamowych itp. wydawanych przez Miasto Grajewo lub Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie.”
5. W przypadku osób pełnoletnich wymagane jest pisemne oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na publikowanie mojego wizerunku (zdjęcie, imię i nazwisko) na portalach internetowych organizatorów konkursu oraz innych materiałach promocyjnych, reklamowych itp. wydawanych przez Miasto Grajewo lub Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie.”
6. Do oceny Kapituły zostaną dopuszczone jedynie propozycje złożone w terminie do 17 grudnia 2018 r. do godz. 15:30, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
7. Posiedzenie Kapituły przewidziane jest na dzień 18.12.2018 r.
8. Sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzygają Organizatorzy.
9. Udział w konkursie jest równoznaczny z pełną akceptacją Regulaminu.


4. Nagrody.
1. Zwycięzcy konkursu wyłonieni przez Kapitułę otrzymają nagrody w postaci m.in. statuetek, listów gratulacyjnych, bezpłatnego udziału w Balu Sportu.
2. Kapituła może w każdej kategorii przyznać Wyróżnienia
3. Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi w czasie Balu Sportu, który odbędzie się 2 lutego 2019 r.


5. Pozostałe informacje.

1. Sprawy organizacyjne konkursu prowadzi Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Emilia Piwko, pokój nr 14, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, tel. 86 273 0 838.
2. Na Formularzu Zgłoszenia umieszcza się :
1) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych osób zgłaszających kandydatury, nominowanych kandydatów lub rodziców/opiekunów prawnych nominowanych osób niepełnoletnich.
2) Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych osób, których dane osobowe figurują w Formularzu Zgłoszeniowym.

Wyślij link mailem
01-youtube.png b8ef36107112742391a229c297d75570
03-facebook.png 204a9a56c6a05e4a9d70d3577b73a15e
04-sms.png fb0b3fafaa2065d66d547e875aeed6d0
portal wyborczy.png b161f18d974b6cf9ac1d76b53ed5fded