Grajewo - Zawsze po drodze - www.grajewo.pl

top news port kali mstr galp advs inwe
LogoStrona.png 8b5da5dced1560a2fce180d66c8d9c41
Adres:
ul. Przemysłowa -
19-200 Grajewo
Powierzchnia:
4958[m2], 1[ha]
Forma własności:
Własność miasta Grajewo
Charakter:
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem nieuciążliwych usług dla ludności.
Funkcja:
Nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
Plan zagospodarowania:
Brak opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego.
Warunki zabudowy:
Nie była wydawana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Kontakt
Podmiot zgłaszający: Urząd Miasta Grajewo
Nazwa instytucji: Urząd Miasta Grajewo
Adres: Strażacka 6A
19-200 Grajewo
86 273 0 800
86 273 0 803
sekretariat@um.grajewo.pl
www.grajewo.pl
Opis nieruchomości

Burmistrz Miasta Grajewo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność miasta Grajewo.

Nieruchomość położona w Grajewie przy ul. Przemysłowej, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr nr 3002/1, 3002/2 o łącznej powierzchni 0,4958 ha posiadająca urządzoną księgę wieczystą LM1G/00011860/1 w Sądzie Rejonowym w Grajewie w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych.

cena wywoławcza – 170.000,00 zł

wysokość wadium - 34.000,00 zł

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, a także nie jest ona przedmiotem żadnych zobowiązań.

Informacje o warunkach przetargu :

1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Grajewie przy ul. Strażackiej 6 A w sali nr 29 o godz.900 w dniu 31 maja 2017 r.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium oraz przedłożenie Komisji Przetargowej:

  • w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości, właściwych pełnomocnictw
  • w przypadku osób prawnych - aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy oraz pełnomocnictwo do reprezentowania firmy.

3. Wadium w wysokości określonej powyżej, uczestnicy przetargu powinni wpłacić w formie pieniężnej przelewem najpóźniej do dnia 26 maja 2017 r. na konto Urzędu Miasta Grajewo Nr 56 8768 1013 1300 1951 2000 0040 Bank Spółdzielczy Szczuczyn O/Grajewo (za dzień wniesienia wadium uważa się datę zaksięgowania wpłaty na koncie urzędu Miasta).

Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.

4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

5. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

6. O miejscu i terminie zawarcia umowy, Nabywca zostanie powiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku niestawienia się Nabywcy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi Nabywca.

8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli

przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Informacje dodatkowe.

a) Nabywca nieruchomości zobowiązuje się wpłacić cenę zbycia nieruchomości osiągniętą w przetargu na konto Urzędu Miasta Grajewo

Nr 90 8768 1013 1300 1951 2000 0010, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.

b) Powyższa nieruchomość znajduje się na terenie, na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grajewo oraz nie była wydawana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

c) Powyższa nieruchomość zwolniona z podatku VAT na podstawie art.2 pkt. 33 w związku z art.43 ust.1 pkt.9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku  od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).

d) Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

e) Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r., poz.1061 z późn. zm.).

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu do chwili jego rozpoczęcia oraz prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w pokoju nr 31 Urzędu Miasta Grajewo (codziennie w godz. 7.30 – 15.30), kontakt telefoniczny pod nr 86 273 – 08 - 24 lub 273 – 08 – 25.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, na stronach internetowych: www.grajewo.pl oraz na BIP-ie.

Mapa w Systemie Informacji Przestrzennej.

Sposób udostępnienia nieruchomości
Forma nabycia: Przetarg ustny nieograniczony.
Termin przetargu: 2017-05-31 09:00:00
Cena: Kupno: 170000.00
Fotografie oferty
ul. Przemysłowa - przetarg: 31 maja 2017 r. godz. 9:00
01-youtube.png f24d0173503a6f259b542d03a347cb59
03-facebook.png 2eae6221441b96988aba0ef10a4e154b
04-sms.png 17972303e5d6a860bec32fa3a52e59a4
05-wybory.png 377dc589a23c34beeb829fe1a91856f0