Grajewo - Zawsze po drodze - www.grajewo.pl

top news port kali mstr galp advs inwe
LogoStrona.png db4af95cc7ce3640634b7b81fe689e5d
Załączniki:
Adres:
ul Wyzwolenia -
19-200 Grajewo
Forma własności:
Własność miasta Grajewo
Charakter:
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Funkcja:
Nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
Plan zagospodarowania:
Brak opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego.
Warunki zabudowy:
Nie była wydawana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Kontakt
Podmiot zgłaszający: Urząd Miasta Grajewo
Nazwa instytucji: Urząd Miasta Grajewo
Adres: Strażacka 6A
19-200 Grajewo
86 273 0 800
86 273 0 803
sekretariat@um.grajewo.pl
www.grajewo.pl
Opis nieruchomości

Burmistrz Miasta Grajewo ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność miasta Grajewo.

  1. rodzaj nieruchomości: zabudowana

a)    położenie: Grajewo ul. Wyzwolenia

b)    oznaczenie ewidencyjne: działka o nr geod.1219,1220/2 o powierzchni 0,0655 ha

c)    opis : działka nr 1219 ma kształt wieloboku, zabudowana dwoma budynkami  gospodarczymi, działka nr 1220/2 ma kształt zbliżony do trójkąta,  niezabudowana położona na terenie o następującym infrastrukturalnym uzbrojeniu gruntu: sieć elektro-energetyczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć  telekomunikacyjna, działki nie posiadają dostępu do drogi publicznej.

d)   przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki są położone na  terenie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

e)    cena wywoławcza nieruchomości: 161.281,00 zł w tym :

  • nakłady użytkownika – 109.281,00 zł
  • grunt - 52.000,00 zł
  • wadium - 32.250,00 zł

f)     termin przetargu: 08 września 2017 r. (piątek ) godz. 1100, sala nr  29 Urzędu

Miasta przy ul. Strażackiej 6A w Grajewie

g)    termin wpłaty wadium w pieniądzu w kwocie 32.250,00 zł do dnia 05 września 2017 r.

Za dzień wniesienia wadium uważa się datę zaksięgowania wpłaty na koncie Urzędu  Miasta

h)   o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu - z tym, że postąpienienie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych

i)     Uzasadnienie wyboru formy przetargu : wybrano formę przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich, ponieważ działki o nr geod.1219, 1220/2 obr.1 – Grajewo  zabudowane są dwoma budynkami gospodarczymi które nie stanowią własności właściciela gruntu tylko nakład właściciela działki nr 1211 oraz powyższe działki nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej i mogą być zagospodarowane łącznie z działkami przyległymi.

 

Informacje dodatkowe dotyczące zbywanej nieruchomości:

 

  1. Zbycie działki korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art.29 a ust.8 w związku z art.43 ust.1 pkt.10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 )

a)    Do przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działek o nr geod.1219,1220/2 obr. 1 – Grajewo mogą przystąpić osoby, które są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości sąsiednich, bezpośrednio do niej przyległych.

b)    Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć dowody potwierdzające spełnienie warunków,  o których mowa w pkt. 2.2  do dnia 05 września 2017 r. do siedziby Urzędu Miasta Grajewo ul. Strażacka 6, pokój nr 20

c)    Komisja przetargowa sprawdza, czy oferenci spełniają wymogi przetargowe i kwalifikuje do uczestnictwa w przetargu wywieszając listę osób zakwalifikowanych w siedzibie Urzędu Miasta Grajewo,  nie później niż na jeden dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

d)    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miasta Nr 56 8768 1013 1300 1951 2000 0040 Bank Spółdzielczy  Szczuczyn O/Grajewo w wyznaczonym terminie oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. Uczestnicy proszeni są o przedłożenie w dniu przetargu dowodu wpłaty.

e)    Wadium wniesione przez uczestnika przetargu,  który  przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż 3 dni od daty zamknięcia przetargu – warunkiem jest podanie konta,  na które powinno być zwrócone wadium.

f)     Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

g)    Kwotę wylicytowaną w przetargu należy wpłacić na konto Urzędu Miasta przed zawarciem umowy notarialnej.

h)   Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia  do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu uprawnia organizatora przetargu do odstąpienia od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

i)     Wygrywający przetarg ponosi koszty związane z nabyciem nieruchomości tj. zawarciem aktu notarialnego i wpisu w księdze wieczystej.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu do chwili jego rozpoczęcia oraz prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.

            Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w pokoju Nr 31 Urzędu Miasta Grajewo ( codziennie w godz. 730 – 1530 ), kontakt telefoniczny pod nr  ( 86 ) 273 – 08 - 24  lub  273 – 08 – 25.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, na stronach internetowych : www.grajewo.pl oraz na BIP-ie http:/bip.um.grajewo.pl/

Sposób udostępnienia nieruchomości
Forma nabycia: Przetarg nieograniczony
Termin przetargu: 2017-09-08 11:00:00
Cena: Kupno: 161281.00
01-youtube.png 6421b0ea0c41f1f3c853ae42a06c18c8
03-facebook.png a1512288de2662cbf22ab2227cfb3320
04-sms.png dd0eafc1f748199d951555d8d5900003
portal wyborczy.png 264ecad61af45d65395b237babab7fa0