Grajewo - Zawsze po drodze - www.grajewo.pl

top news port kali mstr galp advs inwe
LogoStrona.png e417ef5e70476129448eece83ce3a48a
Adres:
ul. Książęca -
19-200 Grajewo
Forma własności:
Własność miasta Grajewo
Charakter:
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Funkcja:
Nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
Plan zagospodarowania:
Brak opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego.
Warunki zabudowy:
Nie była wydawana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Kontakt
Podmiot zgłaszający: Urząd Miasta Grajewo
Nazwa instytucji: Urząd Miasta Grajewo
Adres: Strażacka 6A
19-200 Grajewo
86 273 0 800
86 273 0 803
sekretariat@um.grajewo.pl
www.grajewo.pl
Opis nieruchomości

Burmistrz Miasta Grajewo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność miasta Grajewo.

Nieruchomość położona w Grajewie przy ul. Książęcej, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 5017 o powierzchni 0,0781 ha

-          cena wywoławcza – 90.000,00 zł

-          wysokość wadium - 18.000,00 zł

Informacje o warunkach przetargu :

 1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Grajewie przy ul. Strażackiej
  6 A w sali nr 29 o godz.1000 w dniu 08 września 2017 r.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium oraz przedłożenie Komisji Przetargowej:

-          w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości, właściwych pełnomocnictw

-          w przypadku osób prawnych - aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy oraz pełnomocnictwo do reprezentowania firmy.

 1. Wadium w wysokości określonej powyżej, uczestnicy przetargu powinni wpłacić
  w formie pieniężnej przelewem najpóźniej do dnia 05 września 2017 r. na konto Urzędu Miasta Grajewo Nr 56 8768 1013 1300 1951 2000 0040 Bank Spółdzielczy Szczuczyn O/Grajewo ( za dzień wniesienia wadium uważa się datę zaksięgowania wpłaty na koncie urzędu Miasta ).

Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.

 1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 1. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu.
 1. O miejscu i terminie zawarcia umowy, Nabywca zostanie powiadomiony w ciągu

21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku niestawienia się Nabywcy

w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy. W takim przypadku wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 1. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi Nabywca.
 2. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej

jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Informacje dodatkowe.

 

a)    Nabywca nieruchomości zobowiązuje się wpłacić cenę zbycia nieruchomości osiągniętą w przetargu na konto Urzędu Miasta Grajewo
Nr 90 8768 1013 1300 1951 2000 0010, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.

b)    Powyższa nieruchomość znajduje się na terenie, na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grajewo oraz nie była wydawana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

c)    Oferent, który wygra przetarg ustanowi na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 5017 zgodnie z ustalonym i naniesionym przebiegiem na mapie syt- wysokościowej służebność przesyłu na rzecz Miasta Grajewo, polegającą na prawie korzystania przez w/w/ Miasto z w/w/ działki w celu eksploatacji, konserwacji i naprawy sieci wodociągowej, sieci służącej do odprowadzania nieczystości płynnych za jednorazowym wynagrodzeniem z tytułu ustanowienia obciążenia służebnością przesyłu w wysokości 14.106,00 zł, którą to kwotę zapłaci Miasto Grajewo na rzecz ustanawiającego.

d)    Powyższa nieruchomość zwolniona z podatku VAT na podstawie art.2 pkt. 33
w związku z art.43 ust.1 pkt.9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

e)    Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. 

f)     Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
 ( tekst jednolity  Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz.1758 z późn. zm. ).

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu do chwili jego rozpoczęcia oraz prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w pokoju
Nr 31 Urzędu Miasta Grajewo ( codziennie w godz. 730 – 1530), kontakt telefoniczny pod nr ( 86 ) 273 – 08 - 24  lub  273 – 08 – 25.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, na stronach internetowych: www.grajewo.pl  oraz na BIP-ie.

 

Sposób udostępnienia nieruchomości
Forma nabycia: Przetarg nieograniczony
Termin przetargu: 2017-09-08 10:00:00
Cena: Kupno: 90000.00
01-youtube.png ccf19584626530895833df6959785165
03-facebook.png b018c744dce9c65749d935919f5d31fb
04-sms.png d06cf97eacde03e347bdb7ff09dcd191
portal wyborczy.png 649ab0241f584c06a5f3afaca512e930