Grajewo - Zawsze po drodze - www.grajewo.pl

top news port kali mstr galp advs inwe
LogoStrona.png b0a6c487a8e4898ef0bbc32eeae0379e
Adres:
ul. Kościelna -
19-200 Grajewo
Forma własności:
Własność miasta Grajewo
Charakter:
Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
Funkcja:
Nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
Plan zagospodarowania:
Brak opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego.
Warunki zabudowy:
Nie była wydawana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Kontakt
Podmiot zgłaszający: Urząd Miasta Grajewo
Nazwa instytucji: Urząd Miasta Grajewo
Adres: Strażacka 6A
19-200 Grajewo
86 273 0 800
86 273 0 803
sekretariat@um.grajewo.pl
www.grajewo.pl
Opis nieruchomości

                                                                         Grajewo dnia 2017.09.19.

 

 O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie  art.38 i art.40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm. ) i § 3,  § 6,  § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r. poz.1490 ).

                                       Burmistrz Miasta Grajewo

 

 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność miasta Grajewo.

 

Nieruchomości położone w Grajewie przy ul. Kościelnej

 

nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2113/9 o powierzchni 0,1072 ha
cena wywoławcza – 80.000,00 zł + 23 % VAT ( 18.400, 00 zł ) = 98.400,00 zł wadium – 19.680,00 zł

 

nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2113/17 o powierzchni 0,1000 ha
cena wywoławcza- 70,00,00 zł + 23 % VAT ( 16.100,00 zł ) = 86.100,00 zł  wadium-17.220,00 zł

   

Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, a także nie są ona przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

Informacje o warunkach przetargu :

 

 1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Grajewie przy ul. Strażackiej
  6 A w sali nr 29 o godz.1200 w dniu 26 października 2017 r.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium oraz przedłożenie Komisji Przetargowej:

- w przypadku osób fizycznych -  dowodu tożsamości, właściwych pełnomocnictw

w przypadku osób prawnych  - aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy oraz pełnomocnictwo do reprezentowania firmy.

 1. Wadium w wysokości określonej powyżej, uczestnicy przetargu powinni wpłacić
  w formie pieniężnej przelewem najpóźniej do dnia 23 października 2017 r. na konto Urzędu Miasta Grajewo Nr 04 1020 1332 0000 1202 1073 6082 PKO Bank Polski SA O/Białystok C.K. w Łomży ( za dzień wniesienia wadium uważa się datę zaksięgowania wpłaty na koncie urzędu Miasta ).

Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.

 1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 1. Osobom,  które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu.
 1. O miejscu i terminie zawarcia umowy, Nabywca zostanie powiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku niestawienia się nabywcy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 1. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi Nabywca.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej  jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

      Informacje dodatkowe.

 

a)    Nabywca nieruchomości zobowiązuje się wpłacić cenę zbycia nieruchomości osiągniętą w przetargu na konto Urzędu Miasta Grajewo
Nr 06 1020 1332 0000 1602 1073 1000, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.

b)    Powyższe nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na Osiedlu Jana Pawła II znajdują się na obszarze oznaczonym symbolami: 6MN i 5MN – przeznaczenie podstawowe : zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, przeznaczenie uzupełniające : usługi dla ludności z wykluczeniem działalności uciążliwej

c)    Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. 

d)    Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
 (  Dz. U. z 2016 r., poz.1061 z późn. zm. ). 

 

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu do chwili jego rozpoczęcia oraz prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.

         Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w pokoju Nr 31 Urzędu Miasta Grajewo ( codziennie w godz. 730 – 1530), kontakt telefoniczny pod nr  ( 86 ) 273 – 08 - 24  lub  273 – 08 – 25.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, na stronach internetowych : www.grajewo.pl ,inwestycje.um.grajewo.pl oraz na BIP-ie.

 

 

 

Sposób udostępnienia nieruchomości
Forma nabycia: Przetarg nieograniczony
Termin przetargu: 2017-10-26 12:00:00
01-youtube.png b2849f02e79205c20db376011316d12a
03-facebook.png bbba35f5da09c167e8915de0d608b137
04-sms.png 76c55c06117dc827e7d2e03ae557cd75
portal wyborczy.png 3f4ba5143e5395cba4d6cd0f6779a6ce