Grajewo - Zawsze po drodze - www.grajewo.pl

top news port kali mstr galp advs inwe
LogoStrona.png 13435a92886adf0c093d206700847df8
Adres:
ul. Kolejowa 2502/5
19-200 Grajewo
Forma własności:
Własność miasta Grajewo
Charakter:
Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
Funkcja:
Nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
Plan zagospodarowania:
Brak opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego.
Warunki zabudowy:
Nie była wydawana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Kontakt
Podmiot zgłaszający: Urząd Miasta Grajewo
Nazwa instytucji: Urząd Miasta Grajewo
Adres: Strażacka 6A
19-200 Grajewo
86 273 0 800
86 273 0 803
sekretariat@um.grajewo.pl
www.grajewo.pl
Opis nieruchomości

Grajewo dnia 2018.09.24.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art.38 i art.40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm. ) i § 3, § 6, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r. poz.1490 ).

Burmistrz Miasta Grajewo

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
i niezabudowanej stanowiącej własność miasta Grajewo.

Nieruchomość zabudowana, położona w Grajewie przy ul. Kolejowej, oznaczona
w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2502/5 o powierzchni 0,0041 ha

 • cena wywoławcza – 195.438,00 zł

 • nakłady użytkownika ( PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok – 189.288,00 zł

 • grunt – 6.150,00 zł ( w tym 23 % VAT – 1.150,00 zł )

 • wadium - 9.800,00 zł

Nieruchomość niezabudowana, położona przy ul. Ekologicznej, oznaczona w ewidencji

gruntów i budynków jako działka nr 2197/2 o powierzchni 0,0054 ha

- cena wywoławcza – 3.200,00 zł + 23 % VAT ( 736,00 zł ) = 3.936,00 zł

- wadium - 200,00 zł

Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, a także nie są one przedmiotem żadnych zobowiązań.

Informacje o warunkach przetargu :

 1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Grajewie przy ul. Strażackiej
  6 A w sali nr 29 o
  godz.1100 w dniu 30 października 2018 r.

 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium oraz przedłożenie Komisji Przetargowej:

 • w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości, właściwych pełnomocnictw

 • w przypadku osób prawnych - aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy oraz pełnomocnictwo do reprezentowania firmy

 • złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2018 r., poz.121 z późn. zm. ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ) oraz o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęcie bez zastrzeżeń.

 1. Wadium w wysokości określonej powyżej, uczestnicy przetargu powinni wpłacić
  w formie pieniężnej przelewem najpóźniej do dnia
  25 października 2018 r. na konto depozytowe Urzędu Miasta Grajewo Nr 04 1020 1332 0000 1202 1073 6082 PKO Bank Polski SA O/Białystok C.K. w Łomży ( za dzień wniesienia wadium uważa się datę zaksięgowania wpłaty na koncie urzędu Miasta ).

Do przetargu dopuszczone zostaną tylko osoby, które prawidłowo dokonały wpłaty wadium. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.

 1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet

ceny nabycia nieruchomości.

 1. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie

po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 1. O miejscu i terminie zawarcia umowy, Nabywca zostanie powiadomiony najpóźniej

w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku niestawienia się

Nabywcy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 1. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi Nabywca.

 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli

przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 1. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 2. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Po trzecim wywołaniu najwyżej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

Informacje dodatkowe.

 1. Nabywca nieruchomości zobowiązuje się wpłacić cenę zbycia nieruchomości osiągniętą w przetargu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Grajewo
  Nr 06 1020 1332 0000 1602 1073 1000 Bank Polski SA O/ Białystok C. K.
  w Łomży,
  nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.

 2. Powyższa nieruchomość znajduje się na terenie, na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grajewo natomiast były wydawane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 3. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

 4. Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
  ( Dz. U. z 2017 r., poz.2278 ).

 5. Niniejszy przetarg jest ogłoszony po upływie terminu ( 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu ) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm. ). W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie wyżej powołanych przepisów.

 6. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta Grajewo.

 7. Burmistrz Miasta Grajewo może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną.

 8. W przypadku wniesienia skargi Burmistrz Miasta Grajewo wstrzymuje czynności związane ze zbyciem nieruchomości.

 9. W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych
  z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną Burmistrz Miasta Grajewo poda do publicznej wiadomości wywieszając na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Grajewo na okres 7 dni, informację o wyniku przetargu, która będzie zawierać między innymi imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu do chwili jego rozpoczęcia oraz prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w pokoju
Nr 31 Urzędu Miasta Grajewo ( codziennie w godz. 7
30 – 1530), kontakt telefoniczny pod nr ( 86 ) 273 – 08 - 24 lub 273 – 08 – 25.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, na stronach internetowych : www.grajewo.pl ,inwestycje.um.grajewo.pl oraz na BIP-ie

Sposób udostępnienia nieruchomości
Forma nabycia: Przetarg nieograniczony
01-youtube.png 0989d5dd5d26cdcbb3be45f23a4d565c
03-facebook.png 1c228630665aa3e3b9b1ced541f7cfb5
04-sms.png a3e46de428a5bdc7ddca7bd93447992d
portal wyborczy.png 93e733a75e3c4d104d45cc193f577c8c