Grajewo - Zawsze po drodze - www.grajewo.pl

top news port kali mstr galp advs inwe
LogoStrona.png 19ea1d8103657bc56cd4b9cc8adb4f6b
Tryb pozyskiwania gruntów
14-12-2015, Tomasz Strózik

Przed rozpoczęciem prac budowlanych, każdy inwestor musi poczynić starania o pozyskanie gruntu, na którym zamierza wznieść obiekt budowlany i uzyskać tytuł prawny do tego gruntu. Tryb nabywania prawa własności lub dzierżawy nieruchomości zależy od osoby właściciela - w przypadku gminy i Skarbu Państwa jest on ściśle sformalizowany.

Nabywanie nieruchomości.


Właścicielem gruntu może okazać się:
- osoba fizyczna lub osoba prawna,
- gmina lub Skarb Państwa.


W przypadku nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych lub osób prawnych o nabyciu nieruchomości decydować będą negocjacje, w trakcie których strony ustalają istotne warunki transakcji (w szczególności cenę).

W odniesieniu do gruntów należących do gminy, stosownie do zapisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) konieczne jest podjęcie przez władze miasta stosownych kroków. 


Informacje o przeznaczeniu danej nieruchomości gminy do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę lub najem, zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami, podaje się do wiadomości publicznej poprzez jej umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Grajewo na okres 21 dni oraz w środkach masowego przekazu. Wykaz ten zawiera takie dane jak: powierzchnię, numer działki, numer księgi wieczystej, oznaczenie, opis, przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego, cenę gruntu i budynku będącą ceną wywoławczą, itp.

Ustalenie ceny nieruchomości.


Cena nieruchomości to wyrażona w pieniądzu jej wartość określona przez rzeczoznawcę majątkowego. Cena wywoławcza w pierwszym przetargu ustalona jest w wysokości nie niższej od wartości nieruchomości, zaś w drugim przetargu w wysokości niższej od wartości nieruchomości, jednak nie niższej niż 50% tej wartości. Cena wywoławcza jest ceną wyjściową dla ustalenia ceny sprzedaży.

Tryb sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych.


Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ustanowiła zasadę jawności obrotu nieruchomościami należącymi do gminy, co ma kluczowe znaczenie dla wiarygodności i pewności obrotu.
Stosownie do przepisów art. 27 ww. ustawy sprzedaż nieruchomości albo oddanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
Sprzedaż nieruchomości albo oddanie w użytkowanie wieczyste następuje w drodze przetargu lub w drodze bezprzetargowej. Zasadą jest stosowanie procedury przetargowej, która pozwala wyłonić kontrahenta proponującego najkorzystniejszą ofertę.
Warunki zbycia nieruchomości w drodze przetargu obwieszcza się w ogłoszeniu, które zawiera informacje na temat czasu, miejsca i warunków przetargu.
W świetle cytowanej ustawy przetarg może przybrać formę:
- przetargu ustnego nieograniczonego,
- przetargu ustnego ograniczonego,
- przetargu pisemnego ograniczonego,
- przetargu pisemnego nieograniczonego.

Przetarg ustny nieograniczony - ma na celu uzyskanie najwyższej ceny. Jest on ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od wywoławczej. Zgłoszenie kolejnej wyższej oferty cenowej nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej. Przewodniczący komisji wywołuje 3-krotnie ostatnią najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza dane inwestora, którego ofertę uznano za najlepszą.
Przetarg ustny ograniczony - ma na celu uzyskanie najwyższej ceny; jest organizowany wówczas, gdy warunki przetargu mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób. Komisja przetargowa sprawdza, czy oferenci spełniają warunki przetargu i kwalifikuje inwestorów do uczestnictwa w przetargu, wywieszając ich listę nie później niż na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano tylko jednego oferenta.
Przetarg pisemny ograniczony - ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty. Przeprowadza się go z zastosowaniem unormowań dotyczących przetargu nieograniczonego, jeżeli warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób. Komisja przetargowa sprawdza, czy oferenci spełniają warunki przetargu i kwalifikuje inwestorów do uczestnictwa w przetargu, wywieszając ich listę nie później niż na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano tylko jednego oferenta.
Przetarg pisemny nieograniczony - ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty. Może się on odbyć, nawet gdyby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca określone warunki. Do przetargu mogą stanąć osoby fizyczne i osoby prawne pod warunkiem wpłacenia wadium. W przypadku przetargu pisemnego inwestor musi zgłosić swoją ofertę na piśmie, w zamkniętej kopercie, najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.

Oferta powinna zawierać:
- dane inwestora (nazwę, siedzibę),
- datę sporządzenia oferty,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu,
- oferowaną cenę, sposób jej zapłaty,
- sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu,
- dowód wpłacenia wadium.

Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa powołana przez Burmistrza Miasta Grajewo.

Przetarg składa się z części:

- jawnej - która odbywa się w obecności oferentów. Polega ona na stwierdzeniu przez Komisję Przetargową prawidłowości ogłoszenia o przetargu, ustalenia liczby otrzymanych ofert, sprawdzenia czy wadia zostały wpłacone, otworzenia ofert, kwalifikacji ich do części niejawnej przetargu oraz powiadomienia oferentów o terminie drugiej części przetargu i o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.
- niejawnej - w której Komisja Przetargowa analizuje oferty i dokonuje wyboru najkorzystniejszej z nich.

Wadium.


Wysokość wadium nie może być niższa niż 5%, a wyższa niż 20% ceny wywoławczej. Wadium zwraca się po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Natomiast wadium wpłacone w gotówce przez inwestora, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości lub pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.


Wynik przetargu zostaje zapisany w protokole, co stanowi podstawę do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Burmistrz Miasta Grajewo, jako organizator przetargu zawiadamia nabywcę o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży albo oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeśli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Grajewo może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Informacji udziela:

Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego

Elżbieta Mirosława Kozłowska - tel. 86 273 0 824


Wydział Nieruchomości i Planowania Przestrzennego

inspektor Danuta Konopka - tel. 86 273 0 825

inspektor Danuta Gałaszewska - tel. 86 273 0 825

pomoc administracyjna Elżbieta Zyskowska - tel. 86 273 0 825


Wydział Nieruchomości i Planowania Przestrzennego

główny specjalista Anna Borawska - tel. 86 273 0 826

Wyślij link mailem
01-youtube.png 767384b14354b61184a1e25bb4ab5c1d
03-facebook.png 3a74b4f9af11b1eb989ec8fc1cbbba7c
04-sms.png 844905c373f1abc18616b6602121508e
portal wyborczy.png 0798def7b617c07b72ebbca0471ee5f0