Grajewo - Zawsze po drodze - www.grajewo.pl

top news port kali mstr galp advs inwe
LogoStrona.png ea545d2a0ba2d09b88120a8c9feaceae
Zwolnienie w ramach pomocy de minimis
14-12-2015, Tomasz Strózik

Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części, jak również budowle lub ich części wybudowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, będące własnością przedsiębiorcy, których budowa została zakończona albo rozpoczęto ich użytkowanie przed ich ostatecznym wykończeniem (nowe inwestycje) - po 01.01.2013 r.

Pierwszy rok zwolnienia oznacza rok podatkowy, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu podatku od nieruchomości. Zwolnienie przysługuje na okres 3 lat.

Zwolnienie stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zgłoszono zamiar skorzystania z pomocy i złożono dokumenty, o których mowa w uchwale Rady Miasta Grajewo, a w przypadku ich złożenia przed powstaniem obowiązku podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości - zwolnienie stosuje się od początku roku, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Zwolnienie nie przysługuje przedsiębiorcy, który posiada zadłużenie wobec Miasta Grajewa z jakiegokolwiek tytułu.


Warunkiem nabycia prawa do zwolnienia jest zgłoszenie przez przedsiębiorcę zamiaru skorzystania z pomocy - zgodnie z załącznikiem do uchwały wraz z dokumentami, o których mowa w uchwale oraz dołączenie:

1) potwierdzenia wpisu do odpowiedniego rejestru (ewidencji) działalności gospodarczej;

2) tytułu prawnego do nieruchomości objętej pomocą;

3) pozwolenia na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub innego dokumentu potwierdzającego przyjęcie obiektu do użytkowania;

4) zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione nakłady na budowę obiektu objętego zwolnieniem lub ich uwierzytelnionych kserokopii,

5) oświadczenia o nieposiadaniu zadłużenia wobec Miasta Grajewa z jakiegokolwiek tytułu;

6) innych dokumentów, oświadczeń, o które wystąpi organ podatkowy, mających na celu uwiarygodnienie prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości.

Przedsiębiorca jest zobowiązany załączyć do zgłoszenia wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie - zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) oraz pozostałe informacje, których zakres został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

Jeżeli przedsiębiorca nie załączy do wniosku dokumentów, o których mowa w ust. 1 nie nabywa prawa do zwolnienia.


W okresie korzystania ze zwolnienia przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia informacji o pomocy publicznej wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis uzyskanej w różnych formach i z różnych źródeł w okresie trzech lat kalendarzowych, w terminach:

1) 14 dni od dnia uzyskania pomocy;

2) do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego.

Przedsiębiorca, który skorzysta ze zwolnienia, jest zobowiązany do przedłożenia Burmistrzowi w terminie wyznaczonym przez ten organ, w ramach nadzorowania i monitorowania udzielonej pomocy dodatkowych informacji i dokumentów niezbędnych dla oceny prawidłowości jej udzielania i wykorzystania.

W przypadku niespełnienia warunków określonych niniejszą uchwałą następuje utrata uprawnień do zwolnienia od podatku od nieruchomości, a przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia zobowiązany jest do zwrotu kwoty otrzymanej pomocy.

O utracie praw do zwolnienia, przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia obowiązany jest powiadomić organ podatkowy w terminie 14 dni od wystąpienia okoliczności powodujących utratę zwolnienia.

Prawo do zwolnienia wygasa:

1) z upływem okresu zwolnienia od podatku od nieruchomości;

2) z dniem postawienia podatnika w stan likwidacji;

3) z dniem ogłoszenia upadłości podatnika;

4) z dniem zbycia przez przedsiębiorcę nieruchomości objętej zwolnieniem;

5) z dniem utraty statusu przedsiębiorcy przez właściciela nieruchomości objętej zwolnieniem od podatku od nieruchomości;

6) z ostatnim dniem kwartału, jeśli na ten dzień wystąpiła u przedsiębiorcy zaległość z jakiegokolwiek tytułu wobec Miasta Grajewa.

Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości w przypadku, gdy nowa inwestycja nie zostanie utrzymana przez okres 2 lat od zakończenia inwestycji.

Przedsiębiorca, który złożył nieprawdziwe dane w oświadczeniach co do spełnienia warunków uprawniających do zwolnienia, lub nie dokonał zawiadomienia o utracie warunków zwolnienia traci prawo do tego zwolnienia za cały jego okres.


Nienależnie pobrana pomoc podlega zwrotowi w ciągu 14 dni:

1) przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - od dnia złożenia korekty deklaracji na podatek od nieruchomości,

2) przez osoby fizyczne - od dnia otrzymania decyzji zmieniającej wymiar podatku od nieruchomości na dany rok.

W sprawach nieuregulowanych uchwałą Rady Miasta Grajewo w okresie zasad udzielania pomocy de minimis mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r. z możliwością stosowania jej przepisów w 6-miesięcznym okresie przejściowym od daty jej wygaśnięcia.

Uchwała znajduje się w załączniku.

Wyślij link mailem
01-youtube.png 06e6f629ecc62cfdaa0f5addffaaf8da
03-facebook.png 1de705c29cf5a305eb6c1b49a04bb081
04-sms.png 994953af2f5490d770294aa674087245
portal wyborczy.png 930215bf6c1853225169f9ba604e0208