Grajewo - Zawsze po drodze - www.grajewo.pl

top news port kali mstr galp advs inwe
LogoStrona.png 1ae19522c3fddd98b8118d0fabf4125d
Zwolnienie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej
14-12-2015, Tomasz Strózik

Zwalnia się z podatku od nieruchomości nowo wybudowane budynki lub ich części, nowo wybudowane budowle lub ich części oraz związane z nimi grunty stanowiące inwestycję początkową w rozumieniu § 3 pkt 10 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjnąinfrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. z 2015 r. poz. 174).

Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje na warunkach i zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. oraz w niniejszej uchwale.

Budynek podlegający rozbudowie, nadbudowie bądź przebudowie można zakwalifikować jako inwestycję początkową wyłącznie w przypadku konieczności uzyskania przez inwestora pozwolenia na wykonanie robót budowlanych i dokonywania zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części w formie pozwolenia na budowę.


Udziela się regionalnej pomocy inwestycyjnej przyznanej na inwestycję początkową.

Zwolnienie przysługuje na warunkach określonych w uchwale Rady Miasta Grajewo na okres nie dłuższy niż 3, 4 lub 5 lat.

Warunkiem uzyskania pomocy na okres nie dłuższy niż 3 lata jest spełnienie łącznie następujących warunków:

1) zainwestowanie kwoty od 100 000 euro do 500 000 euro (włącznie), wyrażonej w złotych,

2) zakończenie inwestycji początkowej w terminie 24 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Warunkiem uzyskania pomocy na okres nie dłuższy niż 4 lata jest spełnienie łącznie następujących warunków:

1) zainwestowanie kwoty powyżej 500 000 euro do 2 000 000 euro (włącznie), wyrażonej w złotych,

2) zakończenie inwestycji początkowej w terminie 24 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Warunkiem uzyskania pomocy na okres nie dłuższy niż 5 lat jest spełnienie łącznie następujących warunków:

1) zainwestowanie kwoty powyżej 2 000 000 euro, wyrażonej w złotych,

2) zakończenie inwestycji początkowej w terminie 36 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Przyznanie pomocy na okres nie dłuższy niż 3 lata na utworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową uzależnione jest od spełnienia następujących warunków:

1) obsadzenie co najmniej 20 nowych stanowisk w ciągu 3 lat od zakończenia prac,

2) utrzymanie na danym obszarze co najmniej 20 miejsc pracy utworzonych dzięki inwestycji przez okres co najmniej 5 lat od dnia pierwszego obsadzenia stanowiska lub 3 lat dla MŚP.

Wyrażone w euro kwoty przelicza się na złote według średniego kursu NBP, ogłoszonego w ostatnim dniu grudnia roku poprzedzającego rok, w którym zakończono inwestycję.


Zwolnienie z podatku od nieruchomości nie obejmuje gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części związanych z prowadzeniem stacji paliw, związanych z działalnością handlową, związanych z działalnością instytucji finansowych oraz działalnością w zakresie najmu lub dzierżawy nieruchomości.

Przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach pomocy udzielanej jako regionalna pomoc inwestycyjna na podstawie uchwały zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta Grajewo, przed rozpoczęciem prac związanych z realizacją inwestycji początkowej.

Przedsiębiorca korzystający z regionalnej pomocy inwestycyjnej, dodatkowo do pisemnego zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy, jest zobowiązany przedłożyć informacje, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r nr 53, poz. 312 ze zm.).


Po zakończeniu realizacji prac, w terminie do 30 dni podmiot, który dokonał zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy zobowiązuje się do dostarczenia:

1) dokumentu potwierdzającego zakończenie realizacji inwestycji początkowej, tj. ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu otrzymanej z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego lub dokumentu potwierdzającego przyjęcie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zgłoszenia zakończenia budowy, jeżeli organ ten w terminie 21 dni nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji,

2) oświadczenia o zakończeniu inwestycji, na druku stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta Grajewo,

3) oświadczenia o poniesionych przez przedsiębiorcę kosztach inwestycji, w tym kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną na podstawie uchwały oraz o udziale własnym, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r., na druku stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta Grajewo,

4) deklaracji o utrzymaniu inwestycji, na druku stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały Rady Miasta Grajewo.

Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc po zakończeniu realizacji prac, w terminie do 30 dni, zobowiązuje się do dostarczenia:

1) oświadczenia o utworzeniu nowych miejsc pracy na druku stanowiącym załącznik nr 5 do uchwały Rady Miasta Grajewo,

2) oświadczenia o wysokości przewidywanych dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników w związku z inwestycją początkową, obliczonych zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r., na druku stanowiącym załącznik nr 6 do uchwały Rady Miasta Grajewo,

3) deklaracji o zachowaniu nowo utworzonych miejsc pracy na druku stanowiącym załącznik nr 7 do uchwały Rady Miasta Grajewo.


Przedsiębiorca korzystający z regionalnej pomocy inwestycyjnej jest zobowiązany przedłożyć do 31 stycznia każdego roku podatkowego w okresie korzystania ze zwolnienia informację o otrzymanej pomocy publicznej w rożnych formach i z różnych źródeł, która była przeznaczona na to przedsięwzięcie, na realizację którego przedsiębiorca otrzymał pomoc.

Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia na utworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową, jest zobowiązany do 31 stycznia każdego roku podatkowego w okresie korzystania z pomocy publicznej, do przedkładania informacji dotyczących kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników związanych z inwestycją początkową.

Przedsiębiorca korzystający z pomocy zobowiązany jest do 31 stycznia każdego roku przedstawić informacje o wysokości zatrudnienia w przedsiębiorstwie według stanu na 31 grudnia roku poprzedniego - w okresie korzystania ze zwolnienia.

W przypadku otrzymania w trakcie roku pomocy publicznej ponad dopuszczalną intensywność, przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu kwoty stanowiącej nadwyżkę pomocy publicznej ponad dopuszczalną intensywność.

Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości za cały okres objęty zwolnieniem w przypadku niedotrzymania warunków określonych w niniejszej uchwale oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. z 2015 r. poz. 174).

Beneficjent pomocy zobowiązany jest powiadomić pisemnie Burmistrza miasta o utracie prawa do zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały - w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności powodujących jego utratę.

Przedsiębiorca, który w terminie ustalonym w uchwale powiadomi pisemnie organ podatkowy o utracie prawa do zwolnienia na podstawie uchwały, traci do niego prawo poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności powodujące jego utratę.

Przedsiębiorca, który podał nieprawdziwe dane w oświadczeniach, złożonych na formularzach stanowiących załączniki do uchwały rady Miasta Grajewo, co do spełnienia warunków, od których uzależnione jest zwolnienie od podatku lub nie dokonał zawiadomienia w terminie wskazanym w uchwale, traci prawo do tego zwolnienia za cały okres zwolnienia.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grajewo. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r.

Teksty uchwał znajdują się w załączniku.

Wyślij link mailem
01-youtube.png aace725318b1838b4dd57290b1de2df8
03-facebook.png 8bdbf3a574bbcf90d9513383b3715b57
04-sms.png 40791a82eec20f898794f38d38ea2be2
portal wyborczy.png ab9c602c59103c8607c51a7d0c895942