Grajewo - Zawsze po drodze - www.grajewo.pl

top news port kali mstr galp advs inwe
LogoStrona.png b47876a2cf8436c413619ad2a65b81da
Historyczne kalendarium Grajewa
12-01-2018, Mirosława Modzelewska

Zachęcamy Państwa do uzupełniania kalendarium, które zapoczątkował pan Henryk Modzelewski. Prosimy o wysyłanie wydarzeń na adres: m.modzelewska@um.grajewo.pl. Sprawdzimy i opublikujemy:)

Henryk Modzelewski

Kalendarium Grajewa

1422 r. - ustalenie układem melneńskim granic między Krzyżakami i Litwą oraz ustalenie granicy Mazowsza z Krzyżakami i Litwą. Granica ta sztucznie wytyczona przetrwała bez większych zmian do 1945 roku.

22 VII 1426 r. – pierwsza wzmianka o książęcej wsi Grajwa, która otrzymała swą nazwę od jeziora przy sposobności nadania w niej wójtostwa Boguszowi z Lachowstoku (dzisiejszego Lachowa). Wzmianka ta znajduje się w metryce książąt mazowieckich.

14 V 1436 r. – książę płocki Władysław I nadał Wąsoszy prawa miejskie chełmińskie.

1438 r. – Bogusz z Lachowstoku otrzymał od księcia Janusza I nad rzeką Łek koło Kamiennego Brodu 20 włók ziemi i założył wieś Bogusze.

1466 r. – Radziłów uzyskał prawa miejskie.

Przed 1478 r. – Książęca wieś Grajwy została nadana dworzaninowi biskupa płockiego i zarazem księcia mazowieckiego, staroście biskupich dóbr pułtuskich i kuchmistrzowi Janowi z Białowieży (pod Pułtuskiem) herbu Gozdawa, który zaczął pisać się Grajw, a jego potomkowie pisali się Grajewscy.

1478 r. – Jan z Białowieży Grajw wzniósł w Grajewie pierwszy drewniany kościół.

14 VII 1479 r. – biskup płocki, Kazimierz, utworzył parafię w Grajewie, wydzielając jej terytorium z parafii wąsoskiej.

1494 r. – w Grajwach zaczął tworzyć się nieduży ośrodek handlu i produkcji rzemieślniczej. W tym roku mieszkał tu już zdun, szewc i może jeszcze inni rzemieślnicy. Mieszkały już 24 rodziny chłopskie, gdy w Wiźnie było 97, a w Wąsoszy 43 rodziny mieszczańskie.

1527 r. – Grajwo wraz z całą ziemią wiską, po bezpotomnej śmierci księcia mazowieckiego Janusza I, przeszło na stałe pod władzę królów polskich.

12 VII 1540 r. – król Zygmunt Stary aktem wydanym w Wilnie nadał wsi Grajwy prawa miejskie magdeburskie i podniósł ją do godności miasta.

1545 r. – ustalenie granicy mazowieckiej, litewskiej i pruskiej, a w miejscu ich zetknięcia się pod Boguszami wzniesienie słupa granicznego, który stoi do dzisiaj i jest najstarszym zabytkiem w tej okolicy.

XVII w. – w jego początkach ustaliła się spolszczona forma dawnej bałtyckiej nazwy Grajewo.

8 X 1656 r. – w czasie potopu szwedzkiego hetman polny litewski, Wincenty Gosiewski, przy pomocy Tatarów w bitwie pod Prostkami zwyciężył elektora brandenburskiego wspomaganego przez zdrajcę Bogusława Radziwiłła.

1676 r. – po potopie szwedzkim w Grajewie mieszkało zaledwie 35 osób dorosłych mieszczańskich na czele z burmistrzem oraz 4 osoby żydowskie i 2 szlacheckie.

1688 r. – w Grajewie zbudowano następny kościół, też drewniany.

1692 r. – Grajewo przez małżeństwo córki Jakuba Grajewskiego, podkomorzego wiskiego, marszałka sejmiku wiskiego, ze Stanisławem von Tallem Wilczewskim z Wilczewa na Pomorzu Gdańskim, chorążym wiskim, przeszło w ręce rodu Wilczewskich.

9 XI 1692 r. – Szczuczyn uzyskał prawa miejskie magdebursko-chełmińskie na mocy przywileju króla Jana III Sobieskiego.

1708 r. – wieś Osowiec otrzymuje prawa miejskie oraz nazwę Marcinopol (od imienia syna Antoniego Szczuki, właściciela dóbr szczuczyńskich.

1708 r. – przez most na Biebrzy koło Osowca i Sośni przeprawiają się wojska króla szwedzkiego Karola XII.

1723 r. – w Grajewie, w miejsce spalonego, pobudowano kolejny kościół również drewniany.

I połowa XVIII w. – Grajewo i okolice nękają epidemie tyfusu i dżumy.

1777 r. – Grajewo liczy zaledwie 43 domy i 258 mieszkańców.

1794 r. – w okolicy Grajewa rozgrywają się bitwy powstania Kościuszkowskiego.

1800 r. – zapewne w pożarze lub innym kataklizmie Grajewo liczyło zaledwie 23 domy i 218 mieszkańców.

1810 r. – założono w Grajewie cmentarz grzebalny w południowej części miasta.

I połowa XIX w. – zniesienie zależności miast, a więc i Grajewa, od szlachty i oddzielenie miasta od dóbr grajewskich, które obejmowały 4362 morgi, to jest 2442,3 ha w następujących miejscowościach: Grajewo, Konpol, Wilczewo, Sokoły, Tatary, Kosiorowo, Danówko, Uścianki, Aleksandrowo, Mirucie, Wiktorowo, Chmielnik i młyn Cuder.

9 XII 1812 r. – Napoleon, po klęsce w Rosji, uciekając na Zachód, zatrzymał się w Grajewie na poczcie (dzisiaj w tym miejscu restauracja).

1813 r. – w Woźnejwsi urodził się ojciec pisarza, laureata nagrody Nobla, Henryka Sienkiewicza – Józef Sienkiewicz.

1818 r. – w Grajewie powstaje fabryczka mydła i świec.

1829 r. – oddanie do użytku przechodzącej przez Grajewo szosy Warszawa-Petersburg.

29 V 1831 r. – w czasie powstania Listopadowego w okolicy Grajewa toczyły się walki wojsk polskich pod dowództwem generała Dembińskiego z gwardią rosyjską generała Sackena. Rosjanie ponieśli dużą klęskę.

1837 r. – przy kościele parafialnym w Grajewie została zbudowana dzwonnica stojąca do dzisiaj.

1839 r. – Wilczewscy pobudowali kaplicę (grób rodzinny) w stylu klasycystycznym na cmentarzu grzebalnym w Grajewie. Stoi do dzisiaj.

1862 r. – w Grajewie było 1724 żydów, 554 katolików i 28 ewangelików; było 91 domów drewnianych i 7 murowanych, w tym poczta, synagoga ze szkółką, dzwonnica i kaplica na cmentarzu grzebalnym.

1863 r. – w czasie powstania Styczniowego w okolicy Grajewa stoczono kilka bitew, w tym jedną większą 12 marca 1864 roku pod Grajewem. W powstaniu tym brał udział mieszkaniec Mieruć Jan Pisowacki, którego grób znajduje się na cmentarzu w Grajewie.

1864 r. – dobra Wilczewskich przez małżeństwo przeszły w ręce Woyczyńskich.

1869 r. – w wyniku represji carskich po powstaniu Styczniowym Grajewo utraciło prawa miejskie i liczyło się jako osada wchodząca w skład gminy Bogusze.

1873 r. – oddanie do użytku kolei żelaznej Brześć-Królewiec, co zadecydowało o dalszym rozwoju Grajewa.

1880 r. – Grajewo liczyło 176 domów i 3800 mieszkańców.

1882 r. – ukończenie budowy obecnego kościoła w Grajewie, który wzniesiono na miejscu spalonego w 1878 r.

1882-1890 r. – powstaje w Grajewie fabryka win Różańskiego, gorzelnia Pawłowskiego, huta szkła Pawłowskiego, fabryka pasów transmisyjnych Pokrojskiego zatrudniająca 52 robotników, przekształcona później w fabrykę taśm gumowych W.L. Hepnera, a po wojnie w pasmantę.

1894 r. – w Grajewie na przedłużeniu ulicy Leśnej (dziś Wojska Polskiego) zostały wybudowane koszary 10 pułku dragonów.

1895 r. – garnizon położony w Grajewie Rosjanie nazwali „Obozem Potiomkina” od feldmarszałka Grigorija Potiomkina (1739-1791), który przyczynił się do podbicia przez Rosjan Krymu.

1895 r. – Grajewo liczy 7651 mieszkańców i 287 domów, w tym 232 drewniane, 10 glinianych i 45 murowanych.

1900 r. – powstaje w Grajewie Ochotnicza Straż Pożarna.

15 IX 1914 r. – wojska niemieckie po zwycięstwie pod Tanenbergiem i na jeziorach mazurskich zdobyły Grajewo i Szczuczyn i doszły do przedpola twierdzy Osowiec. Odtąd okupują Grajewo do lutego 1919 roku, to jest do końca wojny.

1918 r. – do Grajewa Niemcy przenoszą siedzibę powiatu ze Szczuczyna.

12 XI 1918 r. – Grajewo zostało oswobodzone, ale do lutego 1919 roku przez Grajewo przejeżdżały transporty wojskowe niemieckie.

4 II 1919 r. – dekretem Naczelnika Państwa Grajewo zostało zaliczone w poczet miast.

1919 r. – w Grajewie powstała pierwsza średnia szkoła – gimnazjum ogólnokształcące. 1 sierpnia 1920 roku nadano jej pełne prawa państwowe.

1920 r. – bolszewicy w czasie odwrotu spod Warszawy zamordowali pod Mieczami 45-55 osób (inteligencji) porwanych w Pułtusku. Miejsce to jest upamiętnione.

Jesień 1921 r. – społeczeństwo Grajewa uczestniczyło w powitaniu przejeżdżającego przez Grajewo Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego.

1922 r. – sejmik grajewski wybudował własną elektrownię.

1925 r. – społeczeństwo Grajewa uczestniczyło w powitaniu prezydenta Rzeczypospolitej Stanisława Wojciechowskiego.

29 IX 1927 r. – w rocznicę powstania Listopadowego w Stowarzyszeniu Młodzieży Polskiej w Grajewie odbyła się akademia, podczas której wygłoszony został przez księdza odczyt pod tytułem „Powstanie Listopadowe”.

26 IX 1929 r. – w Grajewie przebywał prezydent Ignacy Mościcki. Nadał wtedy sztandar jednostce wojskowej i odwiedził swego kolegę ze studiów, właściciela majątku Bogusze, Stanisława Żelachowskiego.

1931 r. – oddanie do użytku budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Grajewie.

IX 1937 r. – na zaproszenie LOPiP przy szkole nr 1 w Grajewie przyleciał do Grajewa dr Przysiecki awionetką RWD 13. Podczas wielkiego zgromadzenia na poligonie wojskowym za Grajewem dr Przysiecki w 3 lotach powoził 6 wyróżniających się uczniów tej szkoły.

1939 r. – Grajewo liczyło 10570 mieszkańców, w tym 3846 Żydów.

I IX 1939 r. – Niemcy ostrzelali Grajewo, głównie z pociągu pancernego.

2/3 IX 1939 r. – 1 batalion 135 pułku piechoty pod dowództwem majora Stanisława Nowickiego dokonał udanego napadu na Prostki.

6/7 IX 1939 r. – miasto zostało zajęte przez Niemców.

12 IX 1939 r. – straż graniczna dokonała udanego wypadu na teren Prus Wschodnich w okolicach Czarnejwsi w sile około 60 ludzi pod dowództwem aspiranta Mieczysława Wiedlińskiego.

28 IX 1939 r. – wojska niemieckie przekazały Grajewo wojskom sowieckim.

10 II 1940 r. – pierwsza wywózka daleko na północ „na białe niedźwiedzie”, nad Morze Białe. Objęła wojskowych, policję, służbę leśną, inteligencję, osadników wojskowych.

13 IV 1940 r. – druga wywózka na Sybir w rejon pierwszej. Objęła rodziny wywiezionych w 1939 r., urzędników i bogatszych rolników.

20-21 VI 1941 r. – trzecia wywózka na Sybir w rejon Kazachstanu. Objęła masowo rodziny inteligencji, zamożniejszych rolników, urzędników, kupców, rzemieślników.

22 VI 1941 r. – wojna niemiecko-rosyjska i wkroczenie do Grajewa wojsk niemieckich. Początek okupacji hitlerowskiej.

1941-1944 r. – w Boguszach znajdował się hitlerowski obóz jeniecki oflag 56 i stalag 373, w których również przetrzymywano polską ludność cywilną. Zginęło w nim z głodu i zimna oraz zostało rozstrzelanych około 30 tysięcy żołnierzy rosyjskich i 460 żołnierzy włoskich oraz setki polskiej ludności cywilnej.

8 VIII 1941 r. – w Grajewie Niemcy utworzyli obóz przejściowy dla ludności cywilnej przy ulicy Powiatowej (dziś Nowickiego), w którym stale przebywało minimum 50 więźniów Polaków.

15 VII 1943 r. – w lesie Kosówka żandarmeria niemiecka przy współudziale funkcjonariuszy gestapo zamordowała około 150 osób, w większości mieszkańców Grajewa.

8 IX 1944 r. – bitwa IX Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej na Czerwonym Bagnie. Była to największa bitwa partyzancka na Białostocczyźnie. Zginęło w niej około 110 partyzantów i około 1500 Niemców.

20 I 1945 r. – w lesie koło Kosówki Niemcy zamordowali około 300 osób. Przeważnie byli to przedstawiciele miejscowej inteligencji wraz z ich rodzinami.

23 I 1945 r. – wyzwolenie Grajewa spod okupacji niemieckiej przez wojska II Frontu Białoruskiego. Wyzwolony został cały powiat.

1945 r. – z materiałów Biura Odszkodowań Wojennych wynika, że powiat grajewski w czasie wojny poniósł straty osobowe wyrażające się liczbą 5366 osób; wskutek bezpośrednich działań wojennych zginęły 163 osoby, władze okupacyjne pozbawiły życia 5009 osób, w więzieniach i obozach zginęło 100 osób, na robotach przymusowych 77, w innych okolicznościach 47 osób (włączając obywateli polskich narodowości żydowskiej). Miasto uległo zniszczeniu w ponad 28%.

23 I 1945 r. – została zorganizowana Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej. Funkcję komendanta objął starszy sierżant Aleksy Sidorczuk.

23 I 1945 r. – wybrano Miejską Radę Narodową i Zarząd Miejski w Grajewie. Przewodniczącym został lekarz weterynarii Jan Niczyporowicz, a burmistrzem Ruziński.

29 I-14 II 1945 r. – powołano miejskie i gminne Rady Narodowe w Szczuczynie, Rajgrodzie, Wąsoszy, Bełdzie, Boguszach (z siedzibą w Grajewie), Prusce, Rudzie, Radziłowie i Białaszewie.

25 II 1945 r. – powołano Tymczasowy Komitet Powiatowy Polskiej Partii Robotniczej. Pierwszym sekretarzem został Władysław Machina.

25 II 1945 r. – wznowienie działalności Spółdzielni Rolniczo-Spożywczej w Grajewie.

28 II 1945 r. – powstał Komitet Powiatowy PIR w Grajewie. Skład jego tworzyli: Józef Wyłuda, Bazyli Wasiluk, Józef Kobyliński, Władysław Machina.

11 III 1945 r. – powołana została Powiatowa Rada Narodowa. Pierwszym przewodniczącym został Władysław Machina.

15 III 1945 r. – powołano oddział Związku Gospodarczego Spółdzielni RP „Społem” z siedzibą w Grajewie.

21 IV 1945 r. – uruchomiono szpital zakaźny w Grajewie.

8 V 1945 r. – zgrupowanie oddziałów Armii Krajowej z powiatów grajewskiego i łomżyńskiego pod dowództwem Bruzdy i Wawra opanowało budynki Komendy Powiatowej Milicji i Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w Grajewie. Uwolniono ponad 100 więźniów.

1 VI 1945 r. – rozpoczęły działalność ośrodki zdrowia w Grajewie i Rajgrodzie.

30 VI 1945 r. – uruchomiono pierwsze międzymiastowe połączenie telefoniczne Grajewo-Ełk i Grajewo-Szczuczyn.

18 VII 1945 r. – rozpoczęła działalność Powiatowa Spółdzielnia Budowlana w Grajewie.

20 VIII 1945 r. – został powołany Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie. Prezesem wybrano Stefana Grzyba, nauczyciela z Grajewa.

10 X 1945 r. – utworzenie oddziału zakaźnego i wewnętrznego o 20 łóżkach w ówczesnym ośrodku zdrowia w Grajewie.

1 XI 1945 r. – otwarcie Powiatowego Szpitala Ogólnego w Grajewie.

7 IV 1946 r. – o godzinie 16 przybył do Grajewa pierwszy pociąg osobowy po wojnie na linii Białystok-Ełk.

23 II 1948 r. – rozporządzeniem Rady Ministrów zostaje zmieniona nazwa powiatu (powiat szczuczyński) na aktualną – grajewski.

8 IV 1948 r. – rozporządzeniem Rady Ministrów dwie gminy z powiatu grajewskiego (Grabowo i Lachowo) przyłączone zostały do nowo utworzonego powiatu kolneńskiego.

2 VIII 1948 r. – wybuch masowego pożaru w Grajewie. Spłonęło 14 budynków na ulicy Białostockiej.

1 I 1949 r. – powstała Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Grajewie.

30 IV 1949 r. – otwarto w Grajewie Dom Kultury.

III 1950 r. – podjęto decyzję o dobudowie dworca kolejowego w Grajewie.

15 V 1950 r. – uruchomiono w Grajewie Stację Pogotowia Ratunkowego. Stacja zatrudniała początkowo tylko jednego felczera, lekarz przyjeżdżał tylko w wyjątkowych wypadkach.

10 VI 1950 r. – realizując uchwałę o jednolitych organach władzy państwowej sesja PRN wybrała prezydium w składzie: Władysław Wasilewicz – przewodniczący, Józef Tomaszewski – zastępca, Kazimierz Niegowski – sekretarz.

1950 r. – rozpoczęcie melioracji bagien i nieużytków, które zajmowały 42% ogólnej powierzchni powiatu. Największym obiektem były Kuwesy.

1 II 1951 r. – powstała w Grajewie Spółdzielnie Pracy Metalowców i Stolarzy, przemianowana 1 VII 1967 r. na Powiatową Spółdzielnię Usług Wielobranżowych.

20 II 1951 r. – utworzenie w Grajewie Powiatowego Przedsiębiorstwa Budowlanego.

1 III 1951 r. – w Grajewie powstało Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane.

1952 r. – powstał zakład naukowo-badawczy „Biebrza” prowadzący działalność naukowo-badawczą w dziedzinie melioracji i użytków zielonych.

15 IV 1953 r. – rozpoczął działalność Państwowy Ośrodek Maszynowy w Szczuczynie.

15 XII 1953 r. – przekazanie do użytku piekarni mechanicznej w Grajewie.

1 IX 1954 r. – oddano do użytku pierwszą, wybudowaną po wojnie, szkołę podstawową w Rydzewie (gmina Bełda).

1 I 1955 r. – powiat grajewski został podzielony na 26 gromad i 3 miasta.

1 IX 1955 r. – rozpoczęło działalność Korespondencyjne Liceum Ogólnokształcące w Grajewie, przeniesione z Ełku.

1 I 1956 r. – uchwałą Rady Ministrów gromada Prostki zostaje przekształcona w osiedle.

1956 r. – w Grajewie oddano do użytku pierwszy budynek mieszkalny z budownictwa rad narodowych.

29 VII 1957 r. – uruchomiono odbudowaną po wojnie pasmanterię w Grajewie.

IX 1958 r. – uruchomiono Zakład Produkcji Mydła przez Spółdzielnię Inwalidów w Szczuczynie.

22 VII 1959 r. – na terenie byłego hitlerowskiego obozu jenieckiego we wsi Bogusze odsłonięto pomnik ku czci pomordowanych.

13 IX 1959 r. - odsłonięto pomnik w lesie Kosówka w miejscu straceń jeńców wojennych.

1 I 1960 r. – wprowadzono zmiany w podziale administracyjnym powiatu. Od tego czasu istniało 17 gromad, jedno osiedle i 3 miasta.

1 V 1960 r. – odsłonięto tablicę pamiątkową na bloku przy ulicy Nowej 1 w Grajewie w miejscu straceń osób cywilnych.

30 IX 1960 r. – oddano do użytku Wiejski Dom Towarowy w Szczuczynie.

15 XII 1960 r. – oddano do użytku budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Grajewie imienia Adama Mickiewicza.

1 I 1962 r. – wprowadzono zmiany w podziale administracyjnym powiatu – ilość gromad zmniejszyła się do 13.

6-17 VI 1962 r. – w ramach obchodów 1000-lecia państwa polskiego w Rajgrodzie odbył się Ogólnopolski Zlot Turystyczny.

2 XI 1962 r. – uroczyste otwarcie i oddanie do użytku przebudowanej szosy państwowej Grajewo-Augustów.

12 I 1963 r. – oddano do użytku budynek szkoły 1000-lecia w Białaszewie.

30 X 1963 r. – oddano do użytku budynek szkoły 1000-lecia w Szczuczynie.

1963 r. – powstała w Grajewie spółdzielnia mieszkaniowa typu lokatorskiego.

1 IX 1964 r. – w Grajewie rozpoczęło działalność Technikum Rolniczo-Łąkarskie.

15 III 1965 r. – rozpoczęła produkcję Spółdzielnia Odzieżowa w Grajewie.

1 I 1966 r. – uruchomiono Spółdzielnię Wyrobów Zabawkarskich „Łoś” w Grajewie.

1 IX 1966 r. – oddano do użytku nowe skrzydło budynku Liceum Ogólnokształcącego w Grajewie.

30 VI 1967 r. – oddano do użytku budynek Szkoły Podstawowej nr 4 w Grajewie.

1967 r. – rozpoczął produkcję Zakład Remontowo-Montażowy w Grajewie.

1967 r. – przekazano do użytku Zakład Mleczarski w Grajewie.

1967 r. – powstało Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Grajewie. Działalność przedsiębiorstwa objęła 6 powiatów: Grajewo, Ełk, Kolno, Łomża, Mońki, Zambrów.

2 I 1968 r. – Spółdzielnie Mieszkaniowa w Grajewie skupiała 181 członków i 164 kandydatów; w posiadanych 4 blokach mieszkało 118 rodzin.

22 I 1968 r. – powstało Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Grajewskiej.

X 1968 r. – w Wojewodzinie oddano do użytku nowe gmachy dla potrzeb Technikum Rolniczo-Łąkarskiego.

17 XII 1968 r. – w Grajewie ruszył zakład Predom-Sprzęt produkujący wagi domowe.

31 XII 1968 r. – oddano do użytku elewator zbożowy w Grajewie.

1 I 1969 r. – wprowadzono zmiany w podziale administracyjnym powiatu – ilość gromad zmniejszyła się do 11.

1969 r. – rozpoczęcie budowy pierwszego etapu wodociągu miejskiego w Grajewie.

23 I 1970 r. – odbyła się jubileuszowa sesja popularnonaukowa zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Grajewskiej poświęcona 25 rocznicy wyzwolenia Grajewa.

14 II 1970 r. – oddano do użytku budynki Szkoły Rolniczej w Niećkowie.

I 1971 r. – ruszył Zakład Mechaniczny w Grajewie.

I 1971 r. – Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grajewie liczy 441 członków i 135 kandydatów; w 7 blokach mieszka 213 rodzin.

24 V 1971 r. – oddano do użytku hotel i restaurację w Rajgrodzie.

2 VI 1971 r. – ruszyła produkcja w Suszarni Pasz Zielonych w Bełdzie.

1 IX 1974 r. – powstała Państwowa Szkoła Muzyczna w Grajewie.

30 X 1974 r. – uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod szpital w Grajewie, który oddano do użytku w latach 1980/81.

1975 r. – w ramach zmiany podziału administracyjnego państwa likwidacja powiatu grajewskiego.

1977 r. – uruchomiono produkcję w Zakładach Płyt Wiórowych w Grajewie.

1984 r. – oddanie do użytku nowo dobudowanego skrzydła Szkoły Podstawowej nr 4 w Grajewie.

31 XII 1985 r. – przekazano do użytku nowe gmach Liceum Ogólnokształcącego w Grajewie.

1989 r. – przy Miejskim Domu Kultury w Grajewie powstał Zespół Pieśni i Tańca „Grajewianie”.

27 VI 1989 r. – w Grajewie powstała druga samodzielna parafia pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, wydzielona z parafii Świętej Trójcy.

1990 r. – odsłonięcie w Grajewie Pomnika Niepodległości.

29 VI 1992 r. – założenie Klubu Byłych Żołnierzy 9 Pułku Strzelców Konnych i 9 Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej imienia Kazimierza Pułaskiego w Grajewie.

29 VI 1993 r. – otwarcie Izby Pamięci Narodowej przy Klubie Byłych Żołnierzy 9 Pułku Strzelców Konnych i 9 Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej imienia Kazimierza Pułaskiego w Grajewie.

IX 1993 r. – nadanie szpitalowi rejonowemu w Grajewie imienia Witolda Ginela.

1994 r. – likwidacja jednostki wojskowej w Grajewie.

1 IX 1995 r. – rozpoczął działalność Zespół Szkół Zawodowych w Grajewie – w budynkach byłych koszar.

29 VI 1997 r. – w 75 rocznicę powstania 9 Pułku Strzelców Konnych odsłonięto obelisk w Grajewie, przy ulicy Wojska Polskiego (w parku).

15 VIII 1997 r. – odsłonięcie, po renowacji, pomnika 1918-1928 w Grajewie.

1 IX 1997 r. – oddanie do użytku nowo wybudowanego kompleksu dydaktyczno-sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Grajewie.

1 IX 1997 r. – rozpoczął działalność Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie.

29 X 1997 r. – poświęcenie kościoła Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Grajewie przez biskupa doktora Stanisława Stefanka.

I 1998 r. – likwidacja „Pasmanty” w Grajewie.

I 1998 r. – uruchomienie drugiej nitki produkcyjnej w Zakładach Płyt Wiórowych w Grajewie.

1998 r. – zbudowano kładkę nad torami kolejowymi łączącą Osiedle 1000-lecia ze Szkołą Podstawową nr 1.

5 XI 1998 r. – odrodzenie powiatu grajewskiego (pierwsza sesja PRN po wyborach).

12 IV 2000 r. – bawił w Grajewie i w powiecie grajewskim prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. W otoczeniu świty i miejscowych władz zwiedził w Ciemnoszyjach nowoczesne gospodarstwo rolne państwa Zawadzkich specjalizujące się w produkcji mleka, a następnie w Grajewie Spółdzielnię Mleczarską „Mlekpol”.

9 IX 2000 r. – odbyła się uroczystość oddania do użytku nowego gmachu Zespołu Szkół Zawodowych w Grajewie i nadania jej imienia 9 Pułku Strzelców Konnych i wyświęcenie sztandaru.

1 X 2000 r. – odbyła się uroczystość konsekracji nowo wybudowanego kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Poświęcenia dokonał ksiądz biskup doktor Stanisław Stefanek ordynariusz diecezji łomżyńskiej wspólnie z księdzem biskupem Tadeuszem Zawistowskim. Obecny był architekt kościoła Tadeusz Zipser z Wrocławia.

...uzupełnione wydarzeniami od września 2006 roku...

29 IX 2006 r. - odbyła się uroczystość nadania Stadionowi Miejskiemu w Grajewie imienia Witolda Terleckiego ( 1907 - 1975 ). Jednocześnie dokonano Powiatowej Inauguracji Sportowego Roku Szkolnego 2006/2007 oraz Podsumowania Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży Powiatu Grajewskiego za rok szkolny 2005/2006.

23 IX 2006 r. - uroczyste otwarcie zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody w Grajewie. Sfinalizowanie inwestycji przyczyniło się do poprawy jakości wody pitnej w Grajewie. Termin zakończenia robót nastąpił 24 kwietnia 2006 r. Koszt modernizacji SUW wynosił ponad 5 mln zł, większą część inwestycji pokryły fundusze z UE.

20 III 2007 r. - otwarcie sali widowiskowo-kinowej Miejskiego Domu Kultury w Grajewie. Modernizacja budynku Miejskigo Domu Kultury, w którym mieści się sala widowiskowo-kinowa, trwała około pięciu lat, kosztowała ok. 3 mln złotych. Koszty zostały pokryte przez środki budżetowe Miasta Grajewo; część robót we własnym zakresie wykonywał Miejski Dom Kultury. W końcu jednak kinomani doczekali się pierwszego seansu filmowego. Minęło już ponad 4 lata od ostatniej projekcji filmu, kiedy 2 marca 2007 roku wyświetlono komedię romantyczną pt. "Dlaczego nie!" w reżyserii Ryszarda Zatorskiego ("Nigdy w życiu"). W ciągu pierwszych 8 seansów grajewskie kino odwiedziło 1121 widzów.

12 V 2007 r. - w czasie IX Międzynarodowego Ulicznego Biegu Wilka pobito rekord czasowy trasy Biegu Głównego, wynoszącego 5 000 m. Michael Karonei z Kenii (zob. fot. z prawej - I miejsce na podium) osiągnął czas 14 min i 17 sek.!

17 V 2007 r. - premier RP Jarosław Kaczyński przyjechał do naszego miasta. Wizytę rozpoczął od odwiedzin rozbudowującej się Fabryki Płyt Wiórowych Pfleiderer. Z mieszkańcami Grajewa spotkał się w Miejskim Domu Kultury. Burmistrz miasta Krzysztof Waszkiewicz wręczył premierowi skrócony odpis aktu urodzenia Rajmunda Kaczyńskiego, urodzonego w Grajewie 1 września 1922 roku ojca prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i premiera RP Jarosława Kaczyńskiego.

19 IX 2007 r. - uroczyste otwarcie nowej fabryki PFLEIDERER MDF SP. z o.o. Inwestycja kosztowała ponad 300 mln zł, a powstała w zaledwie 10 miesięcy. Decyzję o powstaniu fabryki cienkich płyt MDF w Grajewie Zarząd Grupy Pfleiderer podjął w listopadzie 2005 roku. Budowę rozpoczęto we wrześniu 2006 i już 5 lipca 2007 roku wyprodukowano pierwszą płytę. Fabryka zajmuje obszar 12 ha. Pfleiderer MDF jest w swej specjalizacji jednym z najnowocześniejszych i największych zakładów w Europie, w którym zaadaptowano wiele nowatorskich rozwiązań technologicznych

13 X 2007 r. - do Grajewa przyjechała 5-osobowa rodzina repatriantów z Kazachstanu. Seniorka rodziny, urodzona w 1932 roku Helena Czerniecka została wywieziona z Polski wraz z rodzicami, gdy miała 3 lata. Razem z nią przyjechała Anusia Doroszenko oraz córka Anusi - Ludmiła z rodziną: mężem Andrejem Porsewem i 3-letnią córeczką Wiktorią.

29 III 2008 r. - Zespół Pieśni i Tańca "GRAJEWIANIE" obchodził swój jubileusz - 20-lecie działalności artystycznej.

15 III 2008 r. - XXIII ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY W DIECEZJI ŁOMŻYŃSKIEJ; GRAJEWO - SZCZUCZYN

23 IV 2008 r. - na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość, na której Miasto Grajewo otrzymało tytuł "SAMORZĄDU PRZYJAZNEGO SZKOLE UCZĄCEJ SIĘ". Gratulacje z rąk Jacka Strzemiecznego - dyrektora Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Katarzyny Zanieckiej-Vogt - dyrektor Programu "SZKOLY UCZĄCEJ SIĘ" (SUS) odebrał burmistrz Grajewa - Krzysztof Waszkiewicz.

maj 2008 r. - w Grajewie odbyło się ostanie międzynarodowe spotkanie robocze uczniów i nauczycieli w ramach europejskiego programu edukacyjnego Socrates Comenius, zwany także LLP Comenius „Uczenie się prze całe życie”. Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Grajewie realizował projekt przez 3 lata.

29 VI 2008 r. - kapela podwórkowa "PAKA Z GRAJEWA" w czasie DNI GRAJEWA świętowała jubileusz X – lecia działalności artystycznej

1 VI 2008 r.- Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Grajewie zorganizowało I Jarmark Średniowieczny. Na boisko szkolne przybyły tłumy, by podziwiać "żywe" obrazki średniowieczne"m.in.: sąd nad czarownicą, konkursy sprawności rycerskiej, pokazy kuglarzy, pogrzeb rycerza.

31 VIII 2008 r. - w Nowogrodzie obchodzono 495. rocznicę urodzin Województwa Podlaskiego pod hasłem "Pokochać region". Stoisko Powiatu Grajewskiego, w skład którego wchodziły wystawy Urzędu Miasta Grajewo oraz gmin: Grajewo i Radziłowa, a także Miasta i Gminy Rajgród, zostało uhonorowane nagrodą Burmistrza Nowogrodu.

16 IX 2008 r. - Międzynarodowy Wyścig Kolarski, 65. Tour de Pologne UCI Pro Tour przejechał przez centrum Grajewa.

24 X 2008 r. - odbyła się uroczystość otwarcia kompleksu boisk „Moje Boisko – Orlik 2012” w Grajewie, przy Zespole Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych.

17 X 2008 r. - odbyła się uroczystość podpisania aktu erekcyjnego budowy nowej komendy grajewskiej policji. Budynek powstaje przy ul. Wojska Polskiego - w sąsiedztwie obecnej Komendy Straży Pożarnej.

16 X 2008 r. - Zespół Szkół Specjalnych Nr 3 w Grajewie przyjął imię Jana Pawła II.

listopad 2009 r. - otwarcie Grajewskiej Izby Historycznej w budynku po byłej remizie strażackiej (ul. Ełcka 30), głównym celem działalności GIH jest: gromadzenie i trwała ochrona dóbr kulturalno – historycznego dziedzictwa mieszkańców miasta Grajewo i regionu oraz ich upowszechnienie społeczeństwu.

13 XII 2010 r. - uroczyste ślubowanie złożył podczas sesji Adam Kiełczewski - nowy Burmistrz Grajewa

15 grudnia 2013 r. - oficjalnie wystartował - pierwszy raz w naszym mieście - Budżet Obywatelski dla Grajewa. Grajewscy radni przyjęli 28 listopada 2013 r. uchwałę ws. budżetu obywatelskiego na 2014 rok. Ostatecznie na ten cel przeznaczono wówczas 100 tys. zł.

27 IV 2014 r. - została erygowana Parafia pw. Świętego Jana Pawła II w Grajewie. Na uwagę zasługuje fakt, że był to pierwszy w Polsce kościół pw. Świętego Jana Pawła II, gdyż świątynia została poświęcona w niedzielę, zaledwie kilka godzin po kanonizacji papieża Jana Pawła II w Watykanie.

9 XII 2014 r. Dariusz Latarowski oficjalnie objął stanowisko Burmistrza Miasta Grajewo. Podczas uroczystej sesji Rady Miasta w sali konferencyjnej UM burmistrz - elekt złożył ślubowanie w obecności radnych, zgromadzonych kierowników jednostek, pracowników urzędu oraz mieszkańców.

13 września 2015 r. - miało miejsce uroczyste nadanie imienia Solidarności parkowi miejskiemu przy ul. Buczka w Grajewie, niegdyś zwanemu Parkiem Central

29 września 2015 r. - powstało Grajewskie Centrum Kultury. To dzięki podjęciu Uchwały Nr XIII/102/15 Rady Miasta Grajewo w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury - Miejskiego Domu Kultury w Grajewie i Grajewskiej Izby Historycznej oraz utworzenia Grajewskiego Centrum Kultury

16 X 2015 r. - otwarcie Pływalni Miejskiej w Grajewie przy ul. Targowej 11. Wybudowano kryty basen wraz z zapleczem SPA, w którym znajdują się pomieszczenia do masażu, grota solna, zespół saun.

14 XII 2016 r. - Otwarcie pierwszego w Polsce Muzeum Mleka przy ul. Konstytucji 3 Maja 36 w Grajewie. Wspaniałe miejsce do zabawy i nauki nie tylko dla dzieci. Muzeum Mleka prezentuje interaktywną ekspozycję dotyczącą historii i tradycji związanych z podlaskim przemysłem mleczarskim. Najmłodsi doskonale bawią się na organizowanych w Muzeum spotkaniach z krówką Matyldą.

19 XII 2017 r. - przy budynku Grajewskiego Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 20, odbyło się uroczyste oddanie do użytku zewnętrznej windy. Osoby starsze, niepełnosprawne fizycznie czy rodzice z dziećmi w wózkach od tej pory mogły bez problemu uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych organizowanych w GCKu

6 I 2018 r. - Grajewski Orszak Trzech Króli po raz pierwszy przeszedł ulicami Grajewa: ul. Mickiewicza, ul. Ełcką oraz ul. Wojska Polskiego, zorganizowany przez Parafię pw. Świętego Jana Pawła II, Parafię pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie, Parafię pw. Św. Ojca Pio w Grajewie, Parafię pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, Szkołę Podstawowa nr 1, Szkołę Podstawowa nr 2 i Szkołę Podstawowa nr 4 oraz Grajewskie Centrum Kultury. Patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Grajewa.

Wyślij link mailem
01-youtube.png 71ead089802e25cc3932105f83d05a0a
03-facebook.png b5a461453e3ceea597fa179aa6d31f9c
04-sms.png 3cce999638e4ad126de8fd84bd5c453e
portal wyborczy.png fed8408fd2459be4c514fe3a70f70f33