Deklaracja dostępności serwisu Urząd Miasta Grajewo

Urząd Miasta Grajewo zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Urząd Miasta Grajewo zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Urząd Miasta Grajewo.

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-13

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024-02-21

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF (skany). Część dokumentów nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących. Część zdjęć (grafik) nie posiada opisu alternatywnego. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia:

Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-17. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2024-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Poniatowski, adres poczty elektronicznej g.poniatowski@um.grajewo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 86 273 0 844. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Burmistrz Miasta Grajewo

Adres organu odwoławczego: ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo

Adres e-mail organu odwoławczego: sekretariat@um.grajewo.pl

Telefon organu odwoławczego: +48 86 273 0 802

Dostępność architektoniczna

Budynek główny ul. Strażacka 6A

 • Na parkingu znajduje się jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 • Dojście do budynku przez plac utwardzony kostką betonową.
  Wejście do holu budynku z poziomu placu utwardzonego przez drzwi rozwierane (dwuskrzydłowe).
 • Wejście do budynku, wyposażone w system wzywania pomocy (drzwi główne, drzwi boczne), który przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych. System informuje o tym, że w budynku lub przed wejściem do budynku znajduje się osoba potrzebująca asysty, np. osoba niewidoma.
 • Dodatkowo w budynku zainstalowano system informacyjno-nawigacyjny dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawnościami na telefony komórkowe.
 • Poziom holu równy z poziomem placu przed budynkiem.
 • W holu zlokalizowany jest Punkt Obsługi Interesanta (w tym dla osób niepełnosprawnych).
 • Punkt Obsługi Interesanta wyposażony jest w pętlę indukcyjną, która pozwala osobom niedosłyszącym odbiór czystego i wyraźnego dźwięku poprzez cewkę telefoniczną (T), w którą wyposażony jest niemal każdy aparat słuchowy.
 • Punkt Obsługi Interesanta wyposażony jest dodatkowo w powiększalnik elektroniczny oraz tabliczki do podpisu.
 • Po środku holu, na lewym filarze umieszczona jest tablica tyflograficzna z planem budynku.
 • Komunikacja z poziomu holu na poziom podwyższonego parteru - platforma dla osób ze specjalnymi potrzebami, zwłaszcza osób poruszających się na wózkach.
 • Komunikacja z poziomu parteru na pierwsze piętro - wewnętrzna klatka schodowa - windy brak.
 • Dostępność do sali konferencyjnej i Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego zlokalizowanych na podwyższonym poziomie pierwszego piętra ciągiem korytarza na którym występują dwa stopnie schodowe.
 • Łazienki zlokalizowane na parterze i pierwszym piętrze są przystosowane do korzystania dla osób niepełnosprawnych.

Budynek ul. Strażacka 6

 • Dojście do budynku z parkingu na którym znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych chodnikiem z kostki brukowej.
 • Wejście do budynku z poziomu terenu przez drzwi rozwierane do przedsionka (poziom równy jak na zewnątrz).
 • Komunikacja z poziomu przedsionka na pater i pierwsze piętro za pomocą schodów wewnętrznych (w budynku brak windy).
 • Łazienki zlokalizowane na parterze i pierwszym piętrze nie przystosowane do korzystania dla osób niepełnosprawnych.
 • Obsługa osób niepełnosprawnych za pomocą punktu kontaktowego osób niepełnosprawnych, który znajduje się w holu budynku głównego ul. Strażacka 6A

Udogodnienia

 • Na stronie internetowej jest możliwość zmiany czcionki.
 • Strona posiada wersję o dużym kontraście.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych (TAB, Shift+TAB, Enter).
Powrót na początek strony