II Sesja Rady Miasta Grajewo

herb_grajewa_ver_12.png

                       OGŁOSZENIE

 

          Uprzejmie informuję, że dnia 23 maja 2024 roku (czwartek) o godz. 12.00 odbędzie się II Sesja Rady Miasta Grajewo. Rada Miasta obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo.
Obrady są jawne i dostępne dla obywateli.

Obrady można śledzić w Internecie pod adresem:

https://transmisja.esesja.pl/grajewoum

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie II Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 4. Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. powołania Komisji Rady Miasta, ustalenia ich przedmiotu działania i składów osobowych;
  2. wyboru reprezentanta miasta Grajewo do Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Łomżyńskie Forum Samorządowe”;
  3. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia
   z opłat, a także trybu ich pobierania;
  4. przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 dla mieszkańców Miasta Grajewo;
  5. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;
  6. zmian w budżecie miasta Grajewo na 2024 rok;
  7. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2024 – 2033.
 6. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 7. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
 8. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Miasta Grajewo.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie II Sesji Rady Miasta.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta

 

 

Monika Stefańska

Aktualności

Powrót na początek strony