III Sesja Rady Miasta Grajewo i wspólne posiedzenie stałych Komisji RM

herb_Grajewa_ver_12.png

                       OGŁOSZENIE

 

          Uprzejmie informuję, że dnia 26 czerwca 2024 roku (środa) o godz. 13.00 odbędzie się III Sesja Rady Miasta Grajewo. Rada Miasta obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo.
Obrady są jawne i dostępne dla obywateli.

Obrady można śledzić w Internecie pod adresem:

https://transmisja.esesja.pl/grajewoum

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie III Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.
 4. Debata nad raportem o stanie miasta Grajewo za 2023 r. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Grajewo za 2023 rok.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Grajewo za 2023 rok:
  1. wystąpienie Burmistrza Miasta w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu miasta za 2023 rok;
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2023 rok;
  3. przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny sprawozdania finansowego za 2023 rok, oceny sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok oraz wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2023 rok;
  4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
   o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Grajewo za 2023 rok;
  5. dyskusja nad udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Miasta Grajewo z realizacji budżetu za 2023 rok;
  6. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Grajewo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok;
  7. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia miasta Grajewo do Stowarzyszenia pod nazwą „Unia Miasteczek Polskich”;
  2. zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych miasta Grajewo;
  3. ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych
   i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych miasta Grajewo oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat;
  4. uchylająca uchwałę w sprawie przejęcia do realizacji zadań z zakresu funduszu świadczeń socjalnych części nauczycieli emerytów/rencistów objętych właściwością gminy Rajgród;
  5. uchylająca uchwałę w sprawie przejęcia do realizacji zadań z zakresu funduszu świadczeń socjalnych części nauczycieli emerytów/rencistów objętych właściwością gminy Grajewo;
  6. uchylająca uchwałę w sprawie przejęcia do realizacji zadań z zakresu funduszu świadczeń socjalnych części nauczycieli emerytów/rencistów objętych właściwością gminy Radziłów;
  7. planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta na III i IV kwartał 2024 roku;
  8. planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta na III i IV kwartał 2024 roku;
  9. planu pracy Komisji Budżetu Rady Miasta na III i IV kwartał 2024 roku;
  10. planu pracy Rewizyjnej Rady Miasta na III i IV kwartał 2024 roku;
  11. planu pracy Rady Miasta na III i IV kwartał 2024 roku;
  12. zmian w budżecie miasta Grajewo na 2024 rok.
 7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 8. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
 9. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Miasta Grajewo.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie III Sesji Rady Miasta.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta

 

 

Monika Stefańska

 

 


 

 

                       OGŁOSZENIE

 

          Biuro Rady Miasta informuje, że w dniu 26 czerwca 2024 roku (środa) o godz. 9.00 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Grajewo, tj. Komisji Budżetu, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Spraw Społecznych. Komisje obradować będą w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia połączonych Komisji.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  1. udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Grajewo za 2023 rok;
  2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Grajewo wraz ze sprawozdaniem
   z wykonania budżetu za 2023 rok;
  3. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2023 rok;
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia miasta Grajewo do Stowarzyszenia pod nazwą „Unia Miasteczek Polskich”;
  5. zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych miasta Grajewo;
  6. ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych
   i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych miasta Grajewo oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem
   przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat;
  7. uchylająca uchwałę w sprawie przejęcia do realizacji zadań z zakresu funduszu świadczeń socjalnych części nauczycieli emerytów/rencistów objętych właściwością gminy Rajgród;
  8. uchylająca uchwałę w sprawie przejęcia do realizacji zadań z zakresu funduszu świadczeń socjalnych części nauczycieli emerytów/rencistów objętych właściwością gminy Grajewo;
  9. uchylająca uchwałę w sprawie przejęcia do realizacji zadań z zakresu funduszu świadczeń socjalnych części nauczycieli emerytów/rencistów objętych właściwością gminy Radziłów;
  10. planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta na III i IV kwartał 2024 roku;
  11. planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta na III i IV kwartał 2024 roku;
  12. planu pracy Komisji Budżetu Rady Miasta na III i IV kwartał 2024 roku;
  13. planu pracy Rewizyjnej Rady Miasta na III i IV kwartał 2024 roku;
  14. planu pracy Rady Miasta na III i IV kwartał 2024 roku;
  15. zmian w budżecie miasta Grajewo na 2024 rok.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Aktualności

Powrót na początek strony