UCHWAŁA NR II/4/24 RADY MIASTA GRAJEWO z dnia 23 maja 2024 r.w sprawie powołania Komisji Rady Miasta, ustalenia ich przedmiotu działania i składów osobowych

herb_Grajewa_ver_12.png

Uchwała Nr II/4/24
Rady Miasta Grajewo

z dnia 23 maja 2024 r.

w sprawie powołania Komisji Rady Miasta, ustalenia ich przedmiotu działania i składów osobowych

Na podstawie art. 18a ust. 1 i 2, art 18b ust. 1 i 2, art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz § 51 ust. 1, 2, 4 i 5, § 52, § 65 oraz § 100 ust. 3 i 4 załącznika Nr 4 do Statutu Miasta Grajewo przyjętego uchwałą Nr VI/39/03 Rady Miasta Grajewo z dnia 31 marca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r tj.. poz. 948, z 2014 r. poz. 388, z 2015 r. poz. 1492, z 2018 r. poz. 3925, z 2019 r. poz. 5089 oraz z 2022 r. poz. 850) uchwala się, co następuje:

 • 1. Powołuje się następujące stałe Komisje Rady Miasta:

1) Komisja Rewizyjna,

2) Komisja Skarg, wniosków i petycji,

3) Komisja Budżetu,

4) Komisja Gospodarki Komunalnej,

5) Komisja Spraw Społecznych.

 • 2. Ustala się, że przedmiotem działania powołanych Komisji są następujące sprawy:

1) Komisja Rewizyjna:

- przedmiot działania określa art. 18a ust. 3 i 4 ustawy o samorządzie gminnym;

2) Komisja Skarg, wniosków i petycji:

- przedmiot działania określa art. 18b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym;

3) Komisja Budżetu:

 1. a) rozpatrywanie i opiniowanie projektów uchwał, dotyczących w szczególności:

- budżetu miasta i sprawozdań z działalności finansowej miasta,

- podatków i opłat lokalnych,

- spraw majątkowych miasta przekraczających zakres zwykłego zarządu (m.in. określania zasad nabywania, zbywania oraz obciążania nieruchomości, a także ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony),

 1. b) opiniowanie projektów uchwał dotyczących zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów; zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji oraz remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę Miasta,
 2. c) analiza potrzeb i możliwości w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację inwestycji służących rozwojowi gospodarczemu miasta;

4) Komisja Gospodarki Komunalnej - rozpatrywanie i opiniowanie projektów uchwał oraz spraw w szczególności  w zakresie:

- ładu przestrzennego, w tym planów zagospodarowania przestrzennego,

- zaopatrzenia w wodę, funkcjonowania wodociągów, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,

- utrzymania czystości oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i zagospodarowania odpadów komunalnych,

- zaopatrzenia w energię elektryczną i energię cieplną,

- komunalnego budownictwa mieszkaniowego,

- funkcjonowania targowisk i hal targowych,

- utrzymania zieleni miejskiej i zadrzewień,

- cmentarza komunalnego,

- porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej,

- funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta działających w przestrzeni wyżej opisanych spraw;

5) Komisja Spraw Społecznych:

 1. a) opiniowanie projektów uchwał, dotyczących w szczególności oświaty, kultury, sportu, opieki zdrowotnej oraz polityki prorodzinnej,
 2. b) opiniowanie projektów uchwał z zakresu pomocy społecznej,
 3. c) opiniowanie programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
 4. d) działania w zakresie:

- analizy i poprawy funkcjonowania oświaty i opieki zdrowotnej na terenie miasta,

- analizy spraw związanych z pomocą społeczną,

- rozwiązywania problemów rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej i zagrożonych patologiami,

- upowszechniania sportu masowego i rekreacji,

- krzewienia kultury,

- promocji miasta.

 1. e) analiza funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta działających w przestrzeni wyżej opisanych spraw.
 • 3. W skład poszczególnych Komisji powołani zostali:

1) Komisja Rewizyjna - 7 osób:

- Przewodniczący Komisji - Anna Marzenna Kalinowska

- Zastępca Przewodniczącego - Marzena Rogowska

- Członek Komisji - Katarzyna Bobrowska

- Członek Komisji - Barbara Ginka

- Członek Komisji - Ewa Godlewska

- Członek Komisji - Mariusz Szymkiewicz

- Członek Komisji - Katarzyna Świderska

2) Komisja Skarg, wniosków i petycji - 3 osoby:

- Przewodniczący Komisji - Ewa Godlewska

- Zastępca Przewodniczącego - Małgorzata Łynka

- Członek Komisji - Marzena Rogowska

3) Komisja Budżetu - 7 osób:

- Przewodniczący Komisji - Andrzej Niewiarowski

- Zastępca Przewodniczącego - Katarzyna Bobrowska

- Członek Komisji - Edward Boć

- Członek Komisji - Ewa Godlewska

- Członek Komisji - Anna Marzenna Kalinowska

- Członek Komisji - Małgorzata Łynka

- Członek Komisji - Tomasz Siejda

4) Komisja Gospodarki Komunalnej - 3 osoby:

- Przewodniczący Komisji - Wojciech Karol Kowzon

- Zastępca Przewodniczącego - Mariusz Szymkiewicz

- Członek Komisji - Edward Boć

5) Komisja Spraw Społecznych - 5 osób:

- Przewodniczący Komisji - Katarzyna Świderska

- Zastępca Przewodniczącego - Barbara Ginka

- Członek Komisji - Wojciech Karol Kowzon

- Członek Komisji - Andrzej Niewiarowski

- Członek Komisji - Tomasz Siejda

 • 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta


Monika Stefańska

Aktualności

Powrót na początek strony