XXXVIII Sesja Rady Miasta Grajewo i wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Grajewo

herb_Grajewa_ver_12.png

                       OGŁOSZENIE

 

          Uprzejmie informuję, że dnia 24 listopada 2021 r. (środa) o godz. 12.00 odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Miasta Grajewo. Rada Miasta obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo.

 

          Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem:

 

https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad XXXVIII Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.
 4. Informacja o pozyskanych w 2021 r. środkach pozabudżetowych, w tym z funduszy unijnych.
 5. Informacja na temat realizacji inwestycji drogowych za 10 miesięcy 2021 r.
 6. Informacja o wynikach sprzedaży nieruchomości gruntowych planowanych do zbycia w 2021 r.
 7. Informacja na temat utrzymania parków i terenów zieleni miejskiej za trzy kwartały 2021 r.
 8. Informacja na temat stanu przygotowania miasta do akcji zimowej 2021/2022.
 9. Informacja na temat realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym informacja
  z działalności Grajewskiego Klubu „Zdrowie i Trzeźwość” w 2021 r.
 10. Informacja na temat realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w latach 2020-2021.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta;
  2. zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Miasta Grajewo;
  3. przyjęcia rocznego Programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
   i o wolontariacie na 2022 r.;
  4. określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta Grajewo;
  5. ustalenia wysokości stawki procentowej i warunków udzielania bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych
   na cele mieszkaniowe w prawo własności;
  6. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie miasta Grajewo w ramach pomocy de minimis;
  7. zmian w budżecie miasta Grajewo na 2021 r.;
  8. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2021-2036.
 12. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 13. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
 14. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Miasta Grajewo.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie XXXVIII Sesji Rady Miasta.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta

mgr Halina Muryjas-Rząsa

 

 


 

 

Biuro Rady Miasta informuje, że w dniu 24 listopada 2021 r. (środa) o godz. 9.00 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Grajewo, tj. Komisji Budżetu, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Spraw Społecznych. Komisje obradować będą w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia połączonych Komisji.
 3. Informacja o zmianach w budżecie miasta wywołanych zarządzeniami Burmistrza.
 4. Informacja na temat realizacji inwestycji drogowych za 10 miesięcy 2021 r.
 5. Informacja o wynikach sprzedaży nieruchomości gruntowych planowanych do zbycia w 2021 r.
 6. Informacja na temat stanu przygotowania miasta do akcji zimowej 2021/2022.
 7. Informacja na temat realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym informacja
  z działalności Grajewskiego Klubu „Zdrowie i Trzeźwość” w 2021 r.
 8. Informacja na temat realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w latach 2020-2021.
 9. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  1. ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta;
  2. zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Miasta Grajewo;
  3. przyjęcia rocznego Programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz
   podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.;
  4. określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta Grajewo;
  5. ustalenia wysokości stawki procentowej i warunków udzielania bonifikaty od wniesienia opłaty
   jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności;
  6. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie miasta Grajewo w ramach pomocy de minimis;
  7. zmian w budżecie miasta Grajewo na 2021 r.;
  8. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2021-2036.
 10. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie posiedzenia.

Aktualności

Powrót na początek strony