OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O GRANTY NA INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE DO PROJEKTU PN. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Grajewo”

banery rozwój regionalny.png

Burmistrz Grajewa zaprasza mieszkańców Grajewa do udziału w projekcie i ogłasza nabór wniosków o Granty na zakup i montaż instalacji OZE produkujących energię elektryczną z energii słonecznej na budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie Miasta Grajewo.

 

Nabór i ocena wniosków oraz realizacja i rozliczenie Grantów nastąpią w oparciu o Regulamin wyboru Grantobiorców oraz realizacji projektu grantowego wraz z załącznikami do Regulaminu.

 

UWAGA WAŻNE !

Złożone przez mieszkańców w okresie XII.2019 r. – I.2020 r. ankiety badające zapotrzebowanie na instalacje OZE nie są uwzględniane w tym naborze. Były one zbierane w celach ankietyzacji i nakreślenia ram projektu. Jedynie złożenie wniosku o powierzenie Grantu w ramach tego naboru stanowi ostateczne zgłoszenie do uczestnictwa w projekcie.

 

Kompletny wniosek należy złożyć w wersji papierowej w punkcie podawczym zlokalizowanym na parterze Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6A w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30 lub przesłać pocztą w terminie od 6 października 2021 do 5 listopada 2021 r. W przypadku złożenia dokumentów drogą pocztową decydować będzie data wpływu do Urzędu Miasta Grajewo.

 

Wybór Grantobiorców zostanie przeprowadzony w oparciu o Regulamin wyboru Grantobiorców oraz realizacji projektu grantowego na podstawie wyników oceny formalnej i merytorycznej. Wnioski o grant złożone po terminie i/lub w innej formie niż przewiduje to Regulamin, nie będą podlegały ocenie.

 

Dofinansowanie przyznawane jest na zasadzie refinansowania poniesionych wydatków, po spełnieniu warunków wskazanych w Regulaminie oraz Umowie o powierzenie grantu. Wysokość grantu wynosi maksymalnie 65 % kosztów kwalifikowalnych określonych w Regulaminie. Jednocześnie maksymalne koszty kwalifikowane instalacji fotowoltaicznej mogą wynieść nie więcej niż 5.500,00 zł w przeliczeniu na 1 kWp mocy instalacji. Całkowita moc instalacji nie może przekroczyć 5 kWp.

 

Informacje dot. naboru można uzyskać w Referacie Pozyskiwania Środków pod nr tel. 86 273 08 28.

 

 

Projekt nr RPO.05.01.00-20-0878/20 pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Grajewo” realizowany jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Powrót na początek strony