OGŁOSZENIE O ZMIANIE REGULAMINU WYBORU GRANTOBIORCÓW ORAZ REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO

logotypy.jpg

W Regulaminie wyboru Grantobiorców oraz realizacji Projektu grantowego pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Grajewo” realizowanego przez Miasto Grajewo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata  2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta  na odnawialnych źródłach energii – Projekty grantowe, wprowadza się następującą zmianę:

W Rozdziale IV. Zasady finansowania Inwestycji OZE, § 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych na poziomie Grantobiorcy dla Instalacji fotowoltaicznej o maksymalnej mocy nieprzekraczającej 5 kWp wynosi 5.410,00 PLN brutto za 1 kWp.”

Jednocześnie w związku z zapytaniami wykonawców i ustaleniami z Inspektorem doprecyzowane zostały niektóre zapisy w Załączniku nr 4 do Regulaminu - Minimalne parametry instalacji OZE.

Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian.

 

UZASADNIENIE ZMIANY:

Maksymalne wydatki kwalifikowalne w projekcie przeznaczone na instalacje fotowoltaiczne
o mocy jednostkowej do 5 kW (81 szt.) wynoszą 1.980.362,40 PLN.

Po przeprowadzeniu naboru Grantobiorców do projektu przyznano 81 grantów na montaż instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 366 kW.

W związku z powyższym wydatek kwalifikowalny przypadający na 1 kW instalacji wynosi 5.410,00 PLN, natomiast kwota grantu przypadająca na 1 kW wynosi 3.516,50 PLN.

Powrót na początek strony