OGŁOSZENIE O ZMIANIE REGULAMINU WYBORU GRANTOBIORCÓW ORAZ REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO

banery program regionalny.png

 

 

W Regulaminie wyboru Grantobiorców oraz realizacji Projektu grantowego pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Grajewo” realizowanego przez Miasto Grajewo
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta
na odnawialnych źródłach energii – Projekty grantowe, wprowadza się następującą zmianę:

W Rozdziale IV. Zasady finansowania Inwestycji OZE, § 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych na poziomie Grantobiorcy dla Instalacji fotowoltaicznej o mocy nieprzekraczającej 5 kWp wynosi 7.000,00 PLN brutto za 1 kWp.”

Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian.

 

Powrót na początek strony