Ogłoszenie wyników oceny wniosków w ramach Projektu grantowego pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Grajewo”

banery program regionalny.png

Szanowni Państwo

Informujemy, iż zakończyła się ocena formalno-merytoryczna wniosków grantowych dotyczących zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu grantowego pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Grajewo”.

Poniżej publikujemy listę Grantobiorców, których wnioski zostały wybrane do dofinansowania, listę rezerwową oraz listę wniosków odrzuconych.

Załączone listy zostały utworzone zgodnie z wytycznymi Regulaminu wyboru Grantobiorców oraz realizacji Projektu grantowego „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Grajewo”.

Aby sprawdzić swoją obecność na liście należy znać numer ewidencyjny wniosku, który znajduje się na piśmie dotyczącym weryfikacji wniosku.

Osoby znajdujące się na liście podstawowej otrzymają pismo odnośnie dalszych działań w zakresie inwestycji OZE.

Zakwalifikowanie do Projektu grantowego Grantobiorców znajdujących się na liście rezerwowej będzie możliwe np. w sytuacji rezygnacji z udziału w Projekcie grantowym przez Grantobiorców znajdujących się na liście podstawowej, ich wykluczeniu z udziału w Projekcie przez Grantodawcę z powodu realizacji Projektu niezgodnie z postanowieniami Umowy o powierzenie Grantu lub w sytuacji uwolnienia środków np. w wyniku wygenerowania oszczędności w trakcie realizacji Projektu.

 

Projekt nr RPO.05.01.00-20-0878/20 pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Grajewo” realizowany jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Powrót na początek strony