Identyfikacja zasobów lokalnych i produktów miejskich

 

Miasto Grajewo przygotowuje Plan Rozwoju Lokalnego i komplementarny z nim Plan Rozwoju Instytucjonalnego. Kluczowym elementem tych dokumentów jest identyfikacja zasobów lokalnych oraz produktów miejskich.

W kwietniu 2020 roku do wszystkich członków Zespołu miejskiego ds. opracowania Kompletnej propozycji projektu oraz do wybranych jednostek organizacyjnych miasta i przedstawicieli stowarzyszeń działających w Grajewie zostały wysłane wiadomości e-mail z prośbą o wypełnienie formularzy do identyfikacji zasobów lokalnych i produktów miejskich.

30 kwietnia 2020 roku odbyło się szkolenie on-line za pomocą aplikacji Zoom, podczas którego doradca Związku Miast Polskich omówił zasady mapowania (oceny) zasobów lokalnych i produktów miasta oraz przedstawił istotne wskazówki pomocne przy ocenie. Członkowie Zespołu miejskiego zapoznali się z Instrukcją dla uczestników badania i materiałami edukacyjnymi. Podczas krótkiego szkolenia został szczegółowo omówiony sposób oceny zasobów (ułożonych według kategorii: środowiskowe, kulturowe, społeczne, ekonomiczne, technologiczne i infrastrukturalne, organizacyjne i instytucjonalne oraz relacyjne) i produktów (w kategorii środowisko, sport i rekreacja, kultura, gospodarka, technologia i infrastruktura) według zaproponowanych kryteriów. Przeprowadzenie rzetelnej identyfikacji potencjałów pozwoli, w kolejnych etapach pracy nad diagnozą, na ocenę wykorzystania przez miasto posiadanych zasobów oraz na ulepszenie istniejących i wygenerowanie nowych produktów miejskich w oparciu o zidentyfikowane zasoby lokalne.

Kolejnym krokiem było zaproszenie różnych grup interesariuszy do oceny zidentyfikowanych w poprzednim etapie badania zasobów i produktów. Na podstawie otrzymanych kwestionariuszy zostało sporządzone zbiorcze zestawienie ocen.

Wyniki pracy interesariuszy i członków Zespołu miejskiego zostaną wykorzystane podczas przygotowywania Kompletnej propozycji projektu (a w szczególności Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego).

Powrót na początek strony