Burmistrz powołał zespół miejski

 

W dniu 7 lutego 2020 r. Burmistrz Miasta Grajewo podpisał Zarządzenie nr 3/2020 w sprawie powołania Zespołu miejskiego ds. przygotowania Kompletnej propozycji projektu pn. „Grajewo – miasto efektywnie zarządzane i przyjazne mieszkańcom” w II etapie naboru wniosków w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Zadania, które członkowie Zespołu mają do zrealizowania to m.in.: przeprowadzenie analizy społeczno – gospodarczej sytuacji Grajewa i przygotowanie wniosków z diagnozy, zdefiniowanie wizji i celów strategicznych, które zostaną zawarte w Programie rozwoju lokalnego i Programie rozwoju instytucjonalnego, wypracowanie ścieżki rozwoju Grajewa, adekwatnej do zidentyfikowanych problemów i potencjału miasta.

W działania podejmowane przez Zespół będą włączane różne grupy interesariuszy, m.in. mieszkańcy i użytkownicy miasta, lokalni liderzy społeczni, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, grupy formalne i nieformalne, mikrospołeczności, instytucje publiczne.

Podczas całego procesu przygotowywania Kompletnej propozycji projektu i niezbędnych załączników, Zespół miejski będzie wspierany przez zespół doradców Związku Miast Polskich. Do tej pory odbyły się trzy spotkania obu zespołów. Na warsztatach zostały zaprezentowane narzędzia diagnostyczno-strategiczne ZMP wspierające proces wypracowania nowej ścieżki rozwoju Grajewa oraz przedstawione korzyści z ich zastosowania. Uczestnicy spotkania dokonali identyfikacji interesariuszy przy użyciu narzędzia ZMP. Doradcy przeprowadzili krótkie szkolenie z wykorzystania narzędzia Monitoring Rozwoju Lokalnego (MRL) na użytek oceny pozycji konkurencyjnej Grajewa i dokonali oceny realizacji strategii rozwoju miasta. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się z jakich baz danych statystycznych mogą skorzystać przygotowując część diagnostyczną Planu rozwoju lokalnego i Planu rozwoju instytucjonalnego. Doradcy zaprezentowali również przykłady wykorzystania narzędzi takich jak System Analiz Samorządowych (SAS), w tym Monitor Rozwoju Lokalnego (MRL), monitormiast.pl oraz Bank Danych Lokalnych BDL GUS oraz omówili m.in. arkusze diagnostyczne na potrzeby opracowania diagnozy Planu rozwoju instytucjonalnego. Przedstawione przez Doradców Miast narzędzia zostaną wykorzystane podczas przygotowania pogłębionej diagnozy sytuacji społeczno-ekonomicznej Grajewa.

W jednym ze spotkań uczestniczyli przedstawiciele instytucji publicznych i organizacji pozarządowych działających w Grajewie. Wśród zaproszonych interesariuszy był m.in. Wicestarosta Powiatu Grajewskiego, Dyrektorzy Szkół Podstawowych i Przedszkoli Miejskich oraz Dyrektor Żłobka Miejskiego w Grajewie. Stanowiło to element ważnego procesu: zapytanie o zdanie mieszkańców i użytkowników miasta, włączenie ich od początku we współdecydowanie i pracę nad kierunkiem zmian w Grajewie. Na dalszym etapie przygotowywania Planu rozwoju lokalnego i Planu rozwoju instytucjonalnego systematycznie będą włączane kolejne grupy interesariuszy, by działania zaplanowane w tych dokumentach realnie wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców Grajewa.

Powrót na początek strony