Podpisanie umowy na realizację projektu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

Dnia 17.10.2018 r. Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz Latarowski podpisał umowę na realizację projektu pn: Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu.

Beneficjentem projektu jest: Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych z Białegostoku a Partnerami projektu są: Miasto Grajewo oraz Miasto Turyn z Włoch.

Wartość projektu: 1 236.423,60 zł. Jest to kontynuacja działań związanych z modelową rewitalizacją centrum Grajewa.

Miasto Grajewo, jako drugie miasto w Polsce podpisało umowę na realizację tego typu projektu.

Celem głównym projektu jest rozwój funkcji społeczno – gospodarczych Grajewa poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowatorskiego rozwiązania wspólnotowego zarządzania rewitalizacją w obszarze rewitalizacji Grajewa we współpracy z partnerem włoskim Miastem Turyn do 30 września 2021 r.

Wybór partnera nie jest przypadkowy – w latach 2007-2013 Turyn realizował z sukcesem program rewitalizacji Urban Barriera. Program miał na celu pobudzenie procesu przeobrażenia Barriera di Milano – zabytkowej dzielnicy w północnym Turynie. W realizacji programu wykorzystano zintegrowane podejście obejmujące fizyczne, ekonomiczne i społeczne aspekty, zachęcając do współpracy i przynoszącej wymierne korzyści pomiędzy wszystkimi aktywnymi uczestnikami i beneficjentami procesu rewitalizacji (sektora administracji publicznej, dzielnic miejskich, stowarzyszeń, instytucji, obywateli, przedsiębiorców itd.).

Eektem wyżej wymienionego projektu będzie wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania we współpracy z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych z Białegostoku oraz z Turynem jako partnerem zagranicznym.

Nowe rozwiązanie to współzarządzanie sektora publicznego i społecznego zarówno procesem rewitalizacji (którego wdrażanie miasto Grajewo rozpoczyna) jak też współzarządzania usługami społecznymi w obszarze rewitalizacji Miasta Grajewo z partnerem włoskim. Opracowanie szeregu działań z zakresu demokracji bezpośredniej i uczestnictwa grajewian, pozwolą ożywić rewitalizowaną część miasta.

Co istotne, wymiana informacji i doświadczeń jest obowiązkowa. To podstawowy i najprostszy model współpracy ponadnarodowej, dzięki czemu Grajewo będzie mogło wypracować rozwiązanie służące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu na obszarze rewitalizacji z wykorzystaniem doświadczeń silnego partnera – Turynu.

Więcej informacji znaleźć można na stronie Beneficjenta: www.owop.org.pl

Powrót na początek strony