Podpisanie umowy na dodatkowe zajęcia dla dzieci z Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 i w Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie

W dniu 12 lipca 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu „Nie zgubić talentu – rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 i przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie” złożonego w odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD nr 8/2017 w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Biebrzański Dar Natury 2014-2020 z zakresu Typu projektu nr 4 Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Osi Priorytetowej IX Rozwój lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Umowę w imieniu Zarządu Województwa Podlaskiego – Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego podpisali Wicemarszałkowie Województwa Podlaskiego - Anna Naszkiewicz oraz Maciej Żywno, natomiast ze strony Beneficjenta – Miasta Grajewo, umowę podpisał Burmistrz Miasta Grajewo – Dariusz Latarowski przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Edwardy Wiśniewskiej.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności u 76 dzieci (38 dziewczynek i 38 chłopców) z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Grajewie oraz u 40 dzieci (25 dziewczynek i 15 chłopców) z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej tych oddziałów o dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci szczególnie uzdolnionych w okresie od 03.09.2018 r. do 30.06.2019 r.

 Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych:

- 38 dziewczynek i 38 chłopców w wieku przedszkolnym uczęszczających do Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Grajewie, wykazujących się kreatywnością, zdolnościami językowymi, matematycznymi, przyrodniczymi, informatycznymi oraz

- 25 dziewczynek i 15 chłopców w wieku przedszkolnym uczęszczających do Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie, wykazujących się zdolnościami językowymi, muzycznymi, sportowymi i matematycznymi.

W ramach projektu w Oddziałach Przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Grajewie prowadzone będą dodatkowe zajęcia:
- rozwijające kreatywność dzieci
- rozwijające zainteresowania dzieci szczególnie uzdolnionych z języka angielskiego
- rozwijające zainteresowania dzieci szczególnie uzdolnionych matematyczne
- rozwijające zainteresowania dzieci szczególnie uzdolnionych przyrodniczo
- rozwijające zainteresowania dzieci szczególnie uzdolnionych informatycznie         

Natomiast w Oddziałach Przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie prowadzone będą następujące dodatkowe zajęcia:
- rozwijające zainteresowania dzieci szczególnie uzdolnionych z języka angielskiego
- rozwijające zainteresowania dzieci szczególnie uzdolnionych muzycznie
- rozwijające zainteresowania dzieci szczególnie uzdolnionych sportowo
- rozwijające zainteresowania dzieci szczególnie uzdolnionych matematycznie

W ramach ww. projektu oddziały przedszkolne w dwóch grajewskich szkołach podstawowych zostaną wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Wartość projektu: 75.873,17 zł, w tym dofinansowanie: 72.073,17 zł

Nie zgubić talentu – rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 i przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie

Powrót na początek strony