RUSZYŁA REKRUTACJA DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W GRAJEWIE

W dniu 4 października 2019 r. Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz Latarowski oraz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Janina Mironowicz podpisali umowę o dofinansowanie Projektu pn.: „Nowe miejsca opieki w Grajewskim Żłobku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.2. Działania na rzecz równowagi praca-życie. Projekt będzie realizowany przez Żłobek Miejski w Grajewie.

Całkowita wartość projektu wynosi 898.700,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 763.874,00 zł.

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród 24 rodziców (22 kobiet i 2 mężczyzn) sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 z Miasta Grajewo w okresie od 01.12.2019 r. do 30.11.2021 r. poprzez dostęp do miejsc instytucjonalnej opieki żłobkowej.

Główne rezultaty projektu:

1. Zwiększenie aktywności zawodowej 24 rodziców (22 kobiet i 2 mężczyzn) dzieci do lat 3;

2. Powrót na rynek pracy 8 rodziców dzieci do lat 3 (efekt zatrudnieniowy);

3. Utworzenie 24 miejsc instytucjonalnej opieki żłobkowej;

Projekt skierowany jest do:

1. rodziców/opiekunów prawnych pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 - powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dzieci (przebywających na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym);

2. rodziców/opiekunów prawnych pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych/nieaktywnych zawodowo) planujących powrót na rynek pracy;

3. pracujących rodziców/opiekunów prawnych pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Uczestnik projektu otrzyma wsparcie w postaci zapewnienia miejsca opieki nad dzieckiem do lat 3, co pozwoli mu na podjęcie zatrudnienia/poszukiwania pracy/powrót na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka/utrzymać posiadane zatrudnienie. Maksymalny okres objęcia dziecka opieką żłobkową w projekcie wynosi 23 miesiące.

Wymagane dokumenty:

- formularz kandydata na uczestnika,

- oświadczenia uczestnika projektu stanowiące załącznik do Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie;

Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie oraz pozostałe niezbędne dokumenty są dostępne w siedzibie Żłobka Miejskiego w Grajewie przy ul. Krasickiego 2, 19-200 Grajewo oraz na stronie internetowej Żłobka www.zlobek.um.grajewo.pl

Wymagane dokumenty należy dostarczyć osobiście w wersji papierowej lub pocztą tradycyjną (wysyłka dokumentów), jak również za pośrednictwem Internetu (zeskanowane dokumenty) – adres mail: zlobek.miejski.grajewo@op.pl do 16 grudnia 2019 r. do godz. 12:00 (liczy się data wpływu kompletu dokumentów do siedziby Żłobka).

Powrót na początek strony