MIESZKAŃCY GRAJEWA KORZYSTAJĄ Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

W dniu 23 kwietnia 2019 roku przedstawiciele Miasta Grajewo oraz firmy Sungrant Sp. z o.o. z Białegostoku podpisali protokół końcowego odbioru dostarczonych i zamontowanych zestawów solarnych przeznaczonych do podgrzewania wody użytkowej na 209 budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Grajewo.

Zamówienie zostało zrealizowane w ramach projektu pn.: „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo – edycja II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Główny cel projektu: poprawa jakości powietrza oraz zwiększenie udziału wykorzystania odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych) na terenie Miasta Grajewo.

Wykonanie instalacji solarnych na potrzeby podgrzania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych wpływa na wzrost poziomu energii pochodzącej z OZE. Skutkiem realizacji projektu jest efekt ekologiczny w postaci redukcji tzw. "niskiej emisji". Dzięki montażowi kolektorów słonecznych, w okresie od maja do września, zostanie zmniejszona ilość zużytych kopalin na cele podgrzania ciepłej wody. Przełoży się to bezpośrednio na zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery powstających w procesie spalania paliw.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 179 335,96 zł, w tym współfinansowanie UE w wysokości 1 309 579,05 zł.

Powrót na początek strony