Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

„Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie”

w ramach działania 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego”

oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

     W dniu 2 listopada 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pt. „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie” z Instytucją Wdrażającą Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

    Celem głównym projektu jest: zwiększenie powierzchni terenów zieleni dostępnych w mieście Grajewo oraz edukacja ekologiczna mieszkańców poprzez zagospodarowanie trzech wyodrębnionych obszarów dla potrzeb wypoczynku i rekreacji.

    Projekt pt.: „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie” zakłada urządzenie trzech obszarów parkowych o łącznej powierzchni 8,81 ha.

    Docelowy sposób zagospodarowania terenu zakłada, że każdy z terenów będzie w minimum 70 % pokryty zielenią. Wszelkie ubytki w zieleni, które wystąpią w trakcie realizacji projektu zostaną naprawione lub skompensowane przez nowe nasadzenia. Wszystkie tereny zieleni miejskiej po zakończeniu realizacji projektu będą bezpłatnie dostępne dla społeczeństwa.

Opis wyznaczonych obszarów:

Obszar 1. Park Solidarności

Park Solidarności został zaplanowany jako wielofunkcyjna przestrzeń spacerowo-rekreacyjna. Przestrzeń parku została podzielona na dwie strefy:

- część południowa - zadrzewiona, jako teren parkowy spacerowy z wykorzystaniem układu istniejących ścieżek;

- część północna - z niską zielenią krzewów i kwiatów, jako teren lokalizacji stref rekreacyjnych: placu zabaw, wiaty rekreacyjnej, strefy piknikowej, siłowni terenowej, itp.

Zakres planowanych prac zakłada:

- regulację linii brzegowej stawów wraz z jej wzmocnieniem oraz obsadzeniem roślinami wodnymi;

- budowę alejek i ścieżek spacerowych;

- nowe nasadzenia drzewami, krzewami, bylinami, roślinami ozdobnymi, utworzenie łąk kwietnych oraz klombów;

- wykonanie oświetlenia parku;

- montaż elementów małej architektury (ławki, wiaty, elementy rekreacyjne, itp.)

Obszar 2. Skwer na Osiedlu Jana Pawła II

Głównym celem wykonania prac na tym obszarze jest stworzenie miejsca parkowo-rekreacyjnego o kameralnym charakterze, które nawiązywałoby do historycznych tradycji miejsca z uwzględnieniem najnowszych trendów projektowych. Istniejący drzewostan uzupełniony zostanie żywopłotami liściastymi zróżnicowanymi kolorystycznie. Koncepcja zakłada utworzenia miejsca wypoczynkowego w postaci niewielkiego prostokątnego placu o wymiarach ok. 23 x 16 m w centralnej części terenu, w bezpośrednim sąsiedztwie starego budynku wieży ciśnień. Dodatkową atrakcją ma być wydzielony w niewielkiej odległości placyk z urządzeniami do ćwiczeń na świeżym powietrzu.

Obszar 3. Skwer przy ul. Ekologicznej (teren w sąsiedztwie Pływalni Miejskiej i Muzeum Mleka)

Zagospodarowanie terenu przy ul. Ekologicznej zakłada, iż teren byłby jednym z wielu terenów zielonych miasta połączonych ścieżkami rowerowymi w trakt poprzetykany terenami zielonymi i rekreacyjnymi. W ramach zagospodarowania zielenią przewiduje się wykonanie nowych nasadzeń uporządkowanej zieleni wysokiej i niskiej. Na części terenu planuje się plac zabaw z elementami siłowni plenerowej, co uzupełni i wzbogaci ofertę rekreacyjną miejsca.

Całkowita wartość projektu to: 4.174.066,50 zł, przy czym kwota dofinansowania wynosi: 3.547.956,52 zł.

Realizację projektu przewidziano na lata 2018-2019.

Powrót na początek strony