Grajewo - Zawsze po drodze - www.grajewo.pl

top news port kali mstr galp advs inwe
LogoStrona.png 3645ddc30afa766fcc37e0d5a903ae1b
Zalety inwestowania w Specjalnych Strefach Ekonomicznych
15-12-2015, Tomasz Strózik

Specjalne strefy ekonomiczne (SSE) to wyodrębnione administracyjnie obszary Polski, gdzie inwestorzy mogą prowadzić działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach. Celem funkcjonowania tego instrumentu wsparcia jest przyspieszenie rozwoju regionów poprzez przyciąganie nowych inwestycji i promocję tworzenia miejsc pracy.

W Polsce istnieje 14 specjalnych stref ekonomicznych.

Zasady i warunki inwestowania na terenie SSE oraz korzyści płynące z faktu prowadzenia tam działalności gospodarczej określa ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 i z 2008 r. nr 118, poz. 746) wraz z aktami wykonawczymi (zobacz Prawo).

Licznik inwestycji

Licznik – zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki - wskazuje poziom inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych. Przyrost ich wielkości oszacowano w oparciu o dane począwszy od końca 2011 r. Wskazania licznika będą korygowane co kwartał.

Średni przyrost inwestycji wynosi 215 zł na 1 sekundę.

Inwestycje na koniec czerwca 2014 r., w zł

Inwestycje na koniec 2013 r.,  w zł

Inwestycje na koniec 2012 r.,  w zł

Inwestycje na koniec 2011 r., w zł

96 550 000 000 

93 141 200 000 

85 833 200 000 

79 670 100 000 

Warunki korzystania

Przedsiębiorcy lokujący swe inwestycje na terenie SSE mogą korzystać z pomocy publicznej, udzielanej w formie zwolnień z podatku dochodowego, z tytułu:

  • kosztów nowej inwestycji lub
  • tworzenia nowych miejsc pracy.

Wielkość pomocy zależy od maksymalnej intensywności pomocy określonej dla obszaru, gdzie realizowana jest inwestycja oraz wielkości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

Pomoc dla małych przedsiębiorców podwyższa się o 20 punktów procentowych, natomiast dla średnich - o 10 punktów.

Wielkość pomocy z tytułu kosztów nowej inwestycji oblicza się jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą.

Korzystanie z pomocy z tego tytułu wymaga:

  • prowadzenia działalności gospodarczej przez okres nie krótszy niż 5 lat,
  • utrzymania własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne, przez okres 5 lat,

przy czym okresy te ulegają skróceniu do 3 lat w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw.

Koszty nabycia środków trwałych ponoszone przez dużych przedsiębiorców zostaną objęte pomocą wyłącznie w odniesieniu do nowych środków trwałych.

Wielkość pomocy z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją oblicza się jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy i dwuletnich kosztów płacy brutto nowo zatrudnionych pracowników, powiększonych o wszystkie obowiązkowe płatności związane z ich zatrudnieniem. Przedsiębiorca korzystający z pomocy z tego tytułu jest zobowiązany utrzymać nowo utworzone miejsca pracy przez okres 5 lat, a w przypadku małych i średnich firm - 3 lat.

Inny sposób kalkulowania wielkości pomocy dotyczy dużych projektów inwestycyjnych (tj. takich których koszty kwalifikowane przekraczają kwotę 50 mln euro) i jest on wyrażony wzorem wskazanym w rozporządzeniu określającym zasady udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom działającym na terenie SSE.

Podstawą do korzystania z pomocy publicznej jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE. Zezwolenia wydają spółki zarządzające strefami w drodze przetargu łącznego lub rokowań. Zasady i sposób przeprowadzania przetargów i rokowań określają - odrębnie dla każdej strefy - rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie strefy.

Źródło - Ministerstwo Gospodarki http://www.mg.gov.pl

Wyślij link mailem
01-youtube.png eb3b621a12213d8806652d2466e8968b
03-facebook.png 6bd9d47548b75f66772b796dafa55603
04-sms.png 16efd1d2852b7a6b10f792e2bbe7d944