Szansa na rozwój Grajewa


 

Miasto Grajewo uczestniczy w II etapie konkursu w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Dzięki temu miasto ma szansę na pozyskanie dofinansowania w wysokości od 3 do 10 mln euro na projekty rozwojowe (inwestycyjne i nieinwestycyjne).


Zarys projektu pn. „Grajewo – miasto efektywnie zarządzane i przyjazne mieszkańcom”, złożony przez Miasto Grajewo w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej w lipcu 2019 roku w ramach I etapu konkursu, zajął wysokie siódme miejsce spośród 212 zarysów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej.


Obecnie, powołany przez Burmistrza Miasta Grajewo Zespół miejski prowadzi intensywną pracę nad przygotowaniem Kompletnej propozycji projektu (wraz z Planem rozwoju lokalnego i komplementarnym z nim Planem rozwoju instytucjonalnego). Pracownicy samorządowi wspierani są przez ekspertów Związku Miast Polskich oraz Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Z 54 miast uczestniczących w II etapie konkursu, zostanie wyłonionych ok. 15, które będą miały do dyspozycji w sumie 102 mln euro na realizację kompleksowych i modelowych projektów rozwojowych.


Program „Rozwój Lokalny” jest adresowany do małych i średnich miast, wspiera samorządy w drodze do stworzenia miejsc przyjaznych do życia i w ograniczaniu negatywnych zjawisk rozwojowych. Stanowi również odpowiedź na najważniejsze wyzwania, z jakimi borykają się miasta, takie jak rozwój rynku pracy, wspieranie przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki, adaptacja do zmian klimatu i ochrona środowiska, zatrzymanie negatywnych trendów depopulacyjnych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, budowanie zaufania mieszkańców do instytucji publicznych, czy wdrażanie standardów dostępności. Pieniądze na rozwój polskich miast pochodzą w 85% ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG na lata 2014 – 2021 oraz w 15 % – z budżetu państwa.

Wypracowane przez Zespół miejski w ścisłej współpracy z interesariuszami dokumenty zostaną złożone w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej do 31 lipca 2020 r. Wyniki naboru powinny być znane do końca tego roku.


Powrót na początek strony