Karta Dużej Rodziny

Ilustracja do artykułu pl_kdr.jpg

Każda rodzina, która wychowuje troje lub więcej dzieci i posiada tzw. "Kartę Dużej Rodziny" jest uprawniona do 50 % zniżek dotyczących ofert Miejskiego Domu Kultury w Grajewie i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekracji w Grajewie. Do programu wspierającego rodziny wielodzietne włącza się także coraz więcej przedsiębiorców, którzy również proponują zniżki dla rodzin wielodzietnych na swoje usługi, towary (uwaga - wysokość zniżek firm prywatnych określa właściciel firmy).

 

WYKAZ FIRM PRZYJAZNYCH RODZINIE

 

Dla kogo zniżka

 

Program wsparcia obejmuje wszystkie - bez względu na dochody - rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie miasta Grajewo. Należy przez to rozumieć, że o zniżki może się ubiegać rodzina, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia oraz do ukończenia 25 roku życia (w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje). Uwaga - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności - nie ma ograniczeń wiekowych.

 

Do zniżek na podstawie Karty Dużej Rodziny uprawnieni będą:

- rodzic (rodzice) - także zastępczy lub osobę (osoby) prowadzące rodzinny dom dziecka,

- małżonek rodzica,

- dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka,

Nie są uprawnieni:

Programem nie są objęci rodzice, których sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub którym sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

 

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny znajduje się w załączniku artykułu.

 

Koordynatorem realizacji Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie. Podstawą otrzymania Karty jest złożenie w sekretariacie MOPS kompletnego wniosku o wydanie Karty. Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny - znajdą Państwo w załączonych plikach do pobrania oraz w MOPS Grajewo. Wnioski są przyjmowane przez cały rok kalendarzowy.

 

Wniosek o wydanie Karty składa rodzic lub opiekun prawny, który jest jednocześnie zobowiązany do jej odebrania. Składając wniosek należy przedstawić w MOPS w Grajewie dokumenty (oryginały lub odpisy) potwierdzające, że członkowie danej rodziny spełniają kryteria okreśone w uchwale, uprawniające do przyznania Karty.

 

PRZEDSIĘBIORCO!

 

włącz się do programu

 

wspieraj rodziny

 

promuj firmę

 

Przedsiębiorcy, którzy włączą się do Programu, mają okazję do pozyskania nowych, stałych klientów, a poprzez oferowanie zniżek w ramach "Karty Dużej Rodziny" wpływają na pozytywny wizerunek swojej firmy, działającej na rzecz rozwoju mieszkańców Grajewa.

 

Karta Dużej Rodziny nie tylko zapewnia 50 % zniżki na oferty MDK Grajewo oraz MOSiR Grajewo, uchwałą Rady Miasta Grajewo daje również możliwość rozszerzenia zakresu objętych ulgą usług o ofertę innych podmiotów, np. firm prywatnych. Muszą one jednak zgłosić chęć udziału w Programie, składając w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Grajewie stosowną deklarację, w której również określą wysokość zniżki na oferowane przez swoją firmę towary i usługi. Deklaracja dla przedsiębiorcy jest do pobrania w załączonych plikach - u góry artykułu oraz w MOPS Grajewo).

 

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących Karty Dużej Rodziny

prosimy o kontakt z Panią Katarzyną Glazik

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie

pokój nr 2 przy ul. Strażackiej 6 (w budynku po banku)

tel. 86 273 08 67

Karta Dużej Rodziny

Powrót na początek strony