WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZY SKŁADANIU WNIOSKU O WYPŁATĘ GRANTU

4 logotypy.png

Informujemy, że zgodnie z § 17 Regulaminu wyboru Grantobiorców oraz realizacji Projektu grantowego pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Grajewo” po zrealizowaniu przez Grantobiorcę Inwestycji i jej odbiorze ze strony Grantodawcy oraz opłaceniu faktury wystawionej przez wykonawcę instalacji OZE, Grantobiorca składa  do Urzędu Miasta Grajewo Wniosek o wypłatę Grantu celem rozliczenia inwestycji oraz otrzymania grantu zgodnie z podpisaną Umową o powierzenie Grantu.

 

Wraz z Wnioskiem o wypłatę Grantu (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu), Grantobiorca zobowiązany jest przedłożyć:

 

 1. kopię poprawnie wystawionej/-ych faktury/-r lub innego/-ych równorzędnego/-ych dokumentu/-ów księgowego/-ych wystawionego/-ych na Grantobiorcę wraz z potwierdzeniem ich zapłaty,
 2. oryginał Protokołu odbioru Instalacji OZE (w załączeniu) podpisany przez wykonawcę, Grantobiorcę oraz Inspektora nadzoru powołanego przez Grantodawcę
 3. kopię umowy zawartej pomiędzy Grantobiorcą a wykonawcą wraz z ewentualnymi aneksami (jeżeli podpisano),
 4. kopię podpisanego i wypełnionego wniosku o zgłoszenie przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej wraz z potwierdzeniem złożenia u Operatora Systemu Dystrybucyjnego
 5. kopię zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na budowę opatrzone adnotacją organu wydającego o ich ostateczności – jeżeli dotyczy;
 6. kopię pozwolenia na prowadzenie robót wydaną przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – jeżeli dotyczy
 7. kopię karty gwarancyjnej wraz z warunkami gwarancji na całość Instalacji OZE na okres minimum 5 lat od daty montażu
 8. zdjęcia (2 szt.) dokumentujące wykonanie instalacji (zainstalowanego inwertera oraz zainstalowanych paneli fotowoltaicznych)

UWAGA: Wszystkie dokumenty dołączone do wniosku w formie kserokopii powinny zawierać potwierdzenie zgodności z oryginałem przez Grantobiorcę.

Komplet dokumentów powinien być trwale spięty lub zszyty w sposób uniemożliwiający jego przypadkową dekompletację.

Komplet dokumentów wraz z wnioskiem o wypłatę grantu należy składać wyłącznie w wersji papierowej w 1 egzemplarzu w punkcie podawczym zlokalizowanym na parterze Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6A w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.

Jednocześnie przypominamy, że katalog kosztów kwalifikowalnych obejmuje wydatki dotyczące nabycia Instalacji OZE w następującym zakresie:

 • Zakup i montaż urządzeń produkujących energię elektryczną z promieniowania słonecznego (instalacja fotowoltaiczna),
 • Przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci budynku,
 • Zakup urządzeń oraz oprogramowania służących do zdalnego monitorowania urządzeń produkujących energię z OZE,
 • Wykonanie instalacji odgromowej dotyczącej tylko i wyłącznie zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej przed wyładowaniami atmosferycznymi i jego skutkami (kosztem kwalifikowalnym nie może być instalacja odgromowa całego budynku, na którym możliwy jest montaż systemu PV).
 • Koszty przygotowawcze w postaci opracowania uproszczonej dokumentacji technicznej oraz uproszczonej dokumentacji kosztorysowej.

 

Załączniki:

Plik Wniosek o wypłatę grantu

Plik Protokół odbioru

Projekt nr RPO.05.01.00-20-0878/20 pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Grajewo" realizowany jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Powrót na początek strony