Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ul. Robotniczej

Zakończyła się realizacja zadania „Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych – przebudowa ul. Robotniczej”, na które Miasto Grajewo uzyskało dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Roboty budowlane zostały wykonane przez wyłonionego w postępowaniu przetargowym Wykonawcę, tj. Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „UNIROL” Dorota Kulikowska z siedzibą ul. Robotnicza 6, 19-203 Grajewo i Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o. z siedzibą ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo, reprezentowane przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „UNIROL” Dorota Kulikowska z siedzibą ul. Robotnicza 6, 19-203 Grajewo – Lidera Konsorcjum, za kwotę 3 497 492,02 zł.

Wartość całkowita projektu wyniosła 3 509 392,02 zł, w tym:

a) 1 614 656,33 zł – dotacja celowa pozyskana z budżetu państwa w ramach Programu,

b) 160 000,00 zł – pomoc finansowa udzielona przez Powiat Grajewski,

c) 100 000,00 zł – środki finansowe Partnera – Pfleiderer Grajewo Spółka Akcyjna z siedzibą w Grajewie,

d) 20 000,00 zł – środki finansowe Partnera - Spółdzielni Mleczarskiej „MLEKPOL” w Grajewie,

e) 10 000,00 zł – środki finansowe Partnera – Grupy Agrocentrum Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży,

f) 1 604 735,69 zł – środki własne Miasta Grajewo.

W ramach zadania uzyskano następujące efekty:

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego 10140 m2,

- zmiana szerokości drogi z ok. 7 m do 13 m,

- dł. drogi 0,788 km,

- chodniki o szer. 1,5 m jednostronnie 1272 m2,

- ścieżka rowerowa o szer. 2,0 m jednostronnie 1326 m2,

- zjazdy z betonu asfaltowego 10 szt,

- kanalizacja deszczowa 753 mb,

- oświetlenie drogowe,

- oznakowanie poziome i pionowe,

- skrzyżowanie z ul. Inwestycyjną.

Zadanie inwestycyjne stanowiło działanie priorytetowe w skali miasta. Jego celem była poprawa powiązania dzielnicy przemysłowej Miasta Grajewo, w której zlokalizowane są największe zakłady przemysłowe miasta i powiatu, w tym o znaczeniu ponadregionalnym, z siecią dróg krajowych (Nr 61 i Nr 65) i powiatowych oraz dostosowanie stanu nawierzchni i rozwiązań drogowych do wymagań wynikających z warunków technicznych. Wprowadzenie nowych elementów w postaci bezpiecznych ścieżek rowerowych, chodników dla pieszych, oznakowania poziomego i pionowego, oświetlenia, skrzyżowań o ruchu okrężnym przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu w użytkowaniu ulic.

Realizacja zadania zapewniła zwiększenie płynności ruchu i poprawę dojazdu do terenów inwestycyjnych położonych w grajewskiej podstrefie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Roboty budowlane zostały rozpoczęte 20.04.2016 r. i zakończone 16.09.2016 r.

23 września 2016 r. dokonano uroczystego otwarcia przebudowanej ul. Robotniczej.

Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ul. Robotniczej

Powrót na początek strony