Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

podpisanie umowy fot.2.jpg

banery program regionalny.png

Dnia 13 czerwca 2023 r. Burmistrz Miasta Grajewo - Dariusz Latarowski przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Grzegorza Kurzątkowskiego, podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, umowę na dofinansowanie projektu pn. „Przygotowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej w Mieście Grajewo.”

Projekt został wybrany do dofinansowania przez Zarząd Województwa w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.

Kwota dofinansowania, które zostało przyznane dla naszego miasta wynosi 53.737,06 zł, a całkowita wartość projektu to 71.842,87 zł.

Przedsięwzięcie dotyczy opracowania 11 szt. audytów energetycznych dla następujących obiektów użyteczności publicznej w Grajewie:

 1. Przedszkole Miejskie nr 1, ul. 11 Listopada 12
 2. Przedszkole Miejskie nr 2, ul. Krasickiego 2
 3. Przedszkole Miejskie nr 4 , ul. Ełcka 31
 4. Przedszkole Miejskie nr 6, Os. Południe 36
 5. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, ul. Szkolna 11
 6. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza, ul. A. Mickiewicza 1
 7. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Konstytucji 3-go Maja 23
 8. Klub Seniora, Środowiskowy Dom Samopomocy, Świetlica Środowiskowa, ul. Konstytucji 3-go Maja 2 B
 9. Urząd Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A
 10. Urząd Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6
 11. Pływalnia Miejska, ul. Targowa 11.

 

Ww. dokumentacja stanowić będzie pierwszy etap przyszłych zamierzeń inwestycyjnych polegających na modernizacji energetycznej budynków, których celem jest wsparcie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze budynków użyteczności publicznej w Grajewie oraz zmniejszenie zapotrzebowania i samego zużycia energii (oszczędność), a przez to zmniejszenie ogólnych kosztów eksploatacji.

Realizacja projektu planowana jest do 30.11.2023 roku.

Przygotowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej w Mieście Grajewo

Powrót na początek strony