Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Kopernika 8-10 w Grajewie

logotypy.jpg

Trwa realizacja projektu pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Kopernika 8-10 w Grajewie”, na który Miasto Grajewo otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.

Wartość całkowita projektu wynosi 888 491,79 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 575 920,63 zł.

W dniu 20.07.2016 r. została podpisana umowa z Wykonawcą, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego, tj. z firmą Usługi Ogólnobudowlane Eugeniusz Chrostowski z Grajewa, na wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego mieszkalnego oraz umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania z firmą BUDOMARK Marek Gierasimiuk z Ełku.

Zakres zamówienia obejmuje następujące elementy robót: roboty rozbiórkowe i montażowe, docieplenie przegród zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego, wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej, wykonanie przyłącza budynku do sieci cieplnej, wykonanie kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej, wykonanie niezbędnych instalacji elektrycznych.

Celem głównym projektu jest ograniczenie zużycia energii w budynku komunalnym mieszkalnym przy ul. Kopernika 8-10 w Grajewie poprzez zwiększenie jego efektywności energetycznej.

Celami dodatkowymi projektu są:

- redukcja kosztów ogrzewania budynku;

- zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii;

- zmniejszenie zużycia energii elektrycznej dzięki wykonaniu instalacji ciepłej wody użytkowej i demontażu niepotrzebnych wówczas elektrycznych pojemnościowych podgrzewaczy wody;

- likwidacja niskiej emisji do atmosfery generowanej przez budynek;

- likwidacja zagrożenia zatrucia mieszkańców tlenkiem węgla dzięki likwidacji pieców fizycznych.

Warto przypomnieć, że wniosek złożony przez Miasto Grajewo uzyskał 75 punktów, co dało mu wysokie trzecie miejsce spośród wszystkich 59 złożonych wniosków z terenu województwa podlaskiego. Wsparcie finansowe otrzymały 22 projekty na łączną kwotę dofinasowania 33 382 462,06 zł.

Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Kopernika 8-10 w Grajewie

Powrót na początek strony