Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie

„Nauka poprzez zabawę – dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie”. Pod taką nazwą przez okres najbliższych miesięcy będzie realizowany w czterech grajewskich przedszkolach publicznych projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest podniesienie umiejętności językowych 427 dzieci w wieku przedszkolnym, przyjętych do Przedszkoli Miejskich w Grajewie na rok szkolny 2016/2017 poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej Przedszkola Miejskiego Nr 1, Przedszkola Miejskiego Nr 2, Przedszkola Miejskiego Nr 4 oraz Przedszkola Miejskiego Nr 6 o dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w okresie od listopada 2016 r. do czerwca 2017 r.

Wniosek o dofinansowanie projektu ze środków unijnych został przygotowany przez pracowników Referatu Pozyskiwania Środków Urzędu Miasta Grajewo we współpracy z dyrektorami poszczególnych przedszkoli w Grajewie i złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego pod koniec grudnia 2015 r. Przeszedł on pozytywnie zarówno ocenę formalną jak i merytoryczną. Dnia 05.10.2016 r. na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego www.rpo.wrotapodlasia.pl zamieszczona została lista projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w odpowiedzi na konkurs nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/15 w ramach Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Nauka poprzez zabawę – dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie" uzyskał 103 punkty i znalazł się na szóstym miejscu listy rankingowej.

Projekt zakłada organizację dodatkowych zajęć z języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym przyjętych do Przedszkoli Miejskich w Grajewie na rok szkolny 2016/2017. Zajęcia odbywać się będą dla każdej grupy wiekowej 2 razy w tygodniu po 0,5 godz. Dzieci w formie zabawy poznawać będą język angielski, przyswajać proste zwroty, dialogi, słówka i sceny. Do prowadzenia zajęć zakupione zostaną różnorodne materiały i pomoce dydaktyczne. Dzięki wczesnemu oswojeniu z językiem obcym, dzieciom łatwiej przychodzić będzie późniejsze doskonalenie sprawności w tym zakresie. Tym samym dziecko już na początku edukacji zostanie wyposażone w umiejętności, które w przyszłości ułatwią mu odnoszenie kolejnych sukcesów i nieustanny rozwój zawodowy i osobisty.

Całkowity koszt realizacji projektu to 137.156,25 zł, kwota dofinansowania wynosi 116.156,25 zł.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach 3.1.1: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/wiadomosci/projekty-wybrane-do-dofinansowania-w-ramach-konkursu-z-poddzialania-311.html

Powrót na początek strony