Miasto Grajewo kontynuuje realizację projektu pt. „Nowe miejsca opieki w Grajewskim Żłobku”

Złobek miejski (3).JPG

EFS.jpg

W 2021 roku Miasto Grajewo kontynuuje realizację projektu pt. „Nowe miejsca opieki w Grajewskim Żłobku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.2. Działania na rzecz równowagi praca-życie.

Umowa nr UDA-RPPD.02.02.00-20-0150/19-00 o dofinansowanie projektu została zawarta pomiędzy Województwem Podlaskim (Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku) a Miastem Grajewo w dniu 4 października 2019 r.

 

Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowane problemy niewystarczającej liczby miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w stosunku do istniejących potrzeb, dysproporcji w sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz wysokiego odsetka osób zagrożonych wykluczeniem społecznym spowodowanym oddaleniem od rynku pracy w związku z wychowywaniem dziecka i wzrostem izolacji społecznej.

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród 24 rodziców (22 kobiet i 2 mężczyzn) sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 z Miasta Grajewo w okresie od 01.12.2019 r. do 30.11.2021 r. poprzez dostęp do miejsc instytucjonalnej opieki żłobkowej.

 

Zadania realizowane w ramach projektu:

  1. Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń żłobka (pomieszczeń sanitarno-higienicznych i sali dydaktycznej),
  2. Bieżące funkcjonowanie żłobka (wynagrodzenie opiekunek i salowych, wyżywienie dzieci do lat 3 w formie cateringu, ubezpieczenie dzieci, zakup pomocy i zabawek dydaktyczno-edukacyjnych).

 

W ramach projektu sala żłobka została wyremontowana i wyposażona w niezbędne meble, pomoce dydaktyczne i zabawki. Powstała też łazienka dostosowana do potrzeb maluchów. Praca z dziećmi w wieku do lat 3 rozpoczęła się 17 lutego 2020 r. Grupa licząca 24 dzieci spędza w żłobku do 10 godzin dziennie. Opiekę nad grupą sprawują trzy opiekunki oraz dwie salowe, które jednocześnie realizują plan pracy dydaktyczno-wychowawczej Żłobka Miejskiego w Grajewie. Plan dnia obejmuje czynności, takie jak posiłki, zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjne i leżakowanie. W żłobku realizowane są zajęcia w formie zabawy. Dzieci uczą się wierszyków i piosenek, uczestniczą w zajęciach rytmicznych, podczas których zapoznają się z wyglądem instrumentów muzycznych i dźwiękami, jakie wydają, biorą udział w zajęciach rozwijających sprawność manualną i pobudzających wyobraźnię, w zajęciach związanych z różnymi świętami. Ważnym aspektem jest kształtowanie zaradności u dzieci. Chłopcy i dziewczynki uczą się samodzielnego spożywania posiłków, sprzątania zabawek, dbania o czystość (w tym mycia rączek, korzystania z nocnika). Dzieci zapoznają się ze zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie w związku ze zmianami pór roku, uczą się pozytywnej postawy w stosunku do zwierząt.

Pracownicy Żłobka Miejskiego w Grajewie systematycznie zwiększają ilość nowych zabawek i pomocy edukacyjnych dostosowanych do potrzeb dzieci do lat 3.

 

Główne rezultaty projektu:

  1. Zwiększenie aktywności zawodowej 24 rodziców (22 kobiet i 2 mężczyzn) dzieci do lat 3;
  2. Powrót na rynek pracy 8 rodziców dzieci do lat 3 (efekt zatrudnieniowy);
  3. Utworzenie 24 miejsc instytucjonalnej opieki żłobkowej dla dzieci do lat 3;

 

Całkowita wartość projektu wynosi 898.700,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 763.874,00 zł.

 

Okres realizacji projektu: od 1 grudnia 2019 r. do 30 listopada 2021 r.

Powrót na początek strony