MIASTO GRAJEWO PODPISAŁO UMOWĘ Z WYKONAWCĄ NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

logotypy.jpg

W dniu 27 lipca 2018 roku Miasto Grajewo podpisało umowę z firmą Sungrant Sp. z o.o. z Białegostoku na dostawę i montaż 209 zestawów kolektorów słonecznych przeznaczonych do podgrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie miasta Grajewo. Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pn.: „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo – edycja II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Wykonawca zobowiązał się wykonać zamówienie w terminie 120 dni od daty zawarcia umowy.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza oraz zwiększenie udziału wykorzystania odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych) na terenie Miasta Grajewo.

Cele szczegółowe, które zostaną osiągnięte poprzez rzeczową realizację projektu:

  1. Ograniczenie zużycia konwencjonalnych paliw kopalnianych do podgrzewu c.w.u.
  2. Ograniczenie zużycia energii cieplnej produkowanej z konwencjonalnych źródeł energii poprzez zwiększenie wykorzystania zasobów energii odnawialnej słonecznej.
  3. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń (w tym CO2) do środowiska naturalnego.
  4. Wzrost jakości życia mieszkańców miasta Grajewo poprzez poprawę stanu powietrza atmosferycznego oraz zmniejszenie kosztów związanych z podgrzewaniem c.w.u.
  5. Edukacja społeczności lokalnej w wymiarze korzyści płynących z odnawialnych źródeł energii.
  6. Zwiększenie zainteresowania wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Wykonanie instalacji solarnych na potrzeby podgrzania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych przyczyni się do wzrostu poziomu energii pochodzącej z OZE. Realizacja projektu będzie skutkowała efektem ekologicznym w postaci redukcji tzw. "niskiej emisji". Na 209 budynkach mieszkalnych na terenie miasta Grajewo zostaną zainstalowane kolektory słoneczne, dzięki którym w okresie od maja do września zostanie zmniejszona ilość zużytych kopalin na cele podgrzania ciepłej wody. Przełoży się to bezpośrednio na zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery powstających w procesie spalania paliw.

Zgodnie z umową nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0435/17-00 zawartą z Województwem Podlaskim w dniu 29.03.2018 r., wartość całkowita projektu wynosi 2 163 183,86 zł, w tym współfinansowanie UE w wysokości 1 298 305,09 zł.

Powrót na początek strony