„Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo”

logotypy.jpg

Tytuł projektu:  „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo”

Nr projektu: WND-RPPD.05.04.01-20-0027/18

 

Umowę o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 podpisano dnia 13.05.2019 r.

Całkowita wartość projektu to: 3.734.157,00 zł,

Wnioskowane dofinansowanie ze środków UE: 2.800.617,75 zł.

Okres realizacji projektu do 30.05.2021

 

Przedmiotem projektu jest modernizacja systemu oświetlenia ulicznego Miasta Grajewo polegająca na wymianie opraw drogowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED oraz montaż systemu zarządzania
i sterowania umożliwiającego redukcję mocy w godzinach późnonocnych.

 

Celem projektu jest:

  • poprawa stanu środowiska, w tym przede wszystkim poprawa stanu jakości powietrza w skali lokalnej w pierwszym pełnym roku po zakończeniu inwestycji, poprzez modernizację oświetlenia na całym obszarze Miasta Grajewo;
  • ograniczenie emisji zanieczyszczeń, szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi,
  • zmniejszenie zużycia energii, dzięki wymianie oświetlenia ulicznego na obszarze Miasta Grajewo.

Wskaźnikami produktu są:

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 384,018 Ton równoważnika CO2

Liczba zmodernizowanych punktów oświetlenia ulicznego: 1766 szt.

Ilość całkowitej oszczędności nieodnawialnej energii pierwotnej: 491 697 kWh

 

Po dwukrotnym przeprowadzeniu postępowaniu przetargowego na wyłonienie wykonawcy zadania, dnia 30.10.2020 podpisano umowę z firmą LUG Light Factory Sp. z o.o. z Zielonej Góry na kwotę 1.960.348,19 zł.

 

Na zakończenie realizacji projektu:

Ogólna wartość projektu wyniosła: 1.980.348,19 zł

Dofinansowanie ze środków UE wyniosło: 75% wydatków kwalifikowalnych

 

Pozyskane Dotacje

Powrót na początek strony