Wojsko już pracuje nad zagospodarowaniem terenu

Wojsko już pracuje nad zagospodarowaniem terenu.JPG

Budowa naszego garnizonu nabierze tempa. W spra­wie przyspieszenia i lepszej koordynacji tych prac do Wicemarszałka Senatu Macieja Żywno zwrócił się Da­riusz Latarowski Burmistrz Miasta Grajewo. Parlamen­tarzysta otrzymał zapewnienie z MON-u, że trwają tam zaawansowane prace, a Grajewo będzie stanowiło ważny element 1. Dywizji Piechoty Legionów.

Autorski pomysł Dariusza Latarowskiego Burmistrza Miasta Grajewo, by przekazać komunalne grunty pod bu­dowę jednostki okazał się strzałem w dziesiątkę. W efekcie tych działań, popartych przez radnych i sprzyjających miastu parlamentarzystów, jesienią 2022 roku w Grajewie Burmistrz podpisał porozumienie w tej sprawie między samorządem, Skarbem Państwa i Ministerstwem Obrony Narodowej. To otworzyło przed Grajewem szansę na jeszcze szybszy roz­wój- mierzony na dekady nowymi miejscami pracy dla mun­durowych i cywilów, kolejnymi inwestycjami w mieście i rozwojem gospodarki lokalnej. Wszak kilkuset żołnierzy tu stacjonujących będzie przecież korzystało z usług tutejszych przedsiębiorców. Oczywiście w skali kraju najważniejsze było i jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa, niezbędne po agresji Rosji na Ukrainę.

Po wyborach parlamentarnych jesienią 2023 roku i zmia­nie rządu mogło powstać mylne wrażenie zwolnienia tempa prac w kierunku budowy grajewskich koszar. W Ministerstwie Obrony Narodowej ruszył audyt. Tymczasem w magistracie trwały prace nad rozwojem sieci wodociągowo-kanalizacyj­nej i cieplnej, które zapewnią dostęp do mediów ogromnemu odbiorcy, jakim będzie tutejszy garnizon. Miasto Grajewo sprzedało z bonifikatą 20 % działkę pod budowę mieszkań dla wojskowych za 1 208 800,00 zł.

Aby te działania grajewskiego magistratu i Ministerstwa Obrony Narodowej były lepiej skoordynowane, Dariusz La­tarowski Burmistrz Miasta Grajewo wystąpił o pomoc do Ma­cieja Żywno- byłego Wojewody Podlaskiego, obecnie-Wice­marszałka Senatu RP. Parlamentarzysta uzyskał zapewnienie dalszej współpracy Miasta Grajewo z MON-em i potwierdze­nie formowania w naszym mieście jednostki wojskowej.

 Mamy więc ogromnie istotne zapewnienie, że grajew­ski garnizon powstanie i trwają zaawansowane prace w tym kierunku. Jest to potwierdzone w przekazanym nam piśmie z MON-u do Pana Wicemarszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Macieja Żywno – mówi Burmistrz.

Z informacji tych wynika, że w mocy jest wydana przez Wojewodę Podlaskiego decyzja lokalizacyjna budowy jed­nostki wojskowej w Grajewie wraz z infrastrukturą technicz­ną i towarzyszącą. Aktualnie w resorcie obrony narodowej są realizowane prace ukierunkowane na przygotowanie infra­struktury docelowej, umożliwiającej rozmieszczenie i funk­cjonowanie jednostki. Inwestorem budowy grajewskiego kompleksu wojskowego jest Agencja Mienia Wojskowego. Ta aktualnie przygotowuje sposób zagospodarowania tere­nu. Z audytu w MON-ie wiadomo, że resort nie rezygnuje z formowania jednostek zaplanowanych przez ministerialnych poprzedników. Przeciwnie- zapewnia o zwiększeniu tempa prac.

Aktualności

Powrót na początek strony