Oświadczenie Zarządu PEC Sp. z o.o.

Oświadczenie publikacja poprawiona1.jpg

Grajewo, dn. 20.10.2023 r.

 

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie zrealizowało w ostatnich latach szereg inwestycji, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła mieszkańcom Grajewa i dywersyfikację stosowanych paliw, poprawę komfortu cieplnego i ekologicznego odbiorców, optymalizację cen ciepła przy równoczesnym uwzględnieniu i realizowaniu szeregu nakładanych na firmy ciepłownicze obowiązków związanych z efektywnością energetyczną, ograniczeniem emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym w szczególności zmniejszeniem emisji CO2. Koszty związane z rozliczeniem praw do emisji CO2 są jest dużym obciążeniem dla spółki - w ciągu ostatnich 2 lat sięgnęły przeszło aż 9 000 000,00 zł. W tym roku koszt ten wyniesie około 5 500 000,00 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do roku 2050 na PEC-u ciąży obowiązek dekarbonizacji (odejścia od paliw kopalnych).

Dlatego też dzięki podjętym przez Zarząd PEC Sp. z o.o. działaniom inwestycyjnym mieszkańcy Grajewa mają zapewnione bezpieczeństwo dostaw ciepła, ponieważ nie jesteśmy już uzależnieni tylko od jednego paliwa tj. węgla.

Poniżej przedstawione jest zestawienie inwestycji PEC Sp. z o.o. z ostatnich 10-ciu lat, których wartość osiągnęła przeszło 62 mln zł., z czego trzy najważniejsze to:

1. W latach 2012 – 2015 zrealizowana została inwestycja pn.: „Poprawa efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo oraz sprawność przesyłu i dystrybucji energii cieplnej poprzez modernizację sieci i węzłów cieplnych” o wartości 27 055 753,19 zł.

Projekt został sfinansowany w następujący sposób:

  • 16 237 110,00 zł. – dotacja z NFOŚiGW w Warszawie w ramach POIS;
  • 2 500 000,00 zł.  –  pożyczka z WFOŚiGW w Białymstoku (umowa zawarta w 2012 r. – pożyczka spłacona w całości 30.09.2023 r.);
  • 8 318 643,19 zł – środki własne Spółki.

2. W latach 2019 – 2023 zrealizowana inwestycja pn.:„Modernizacja systemu ciepłowniczego w Grajewie w celu zwiększenia jego efektywności – budowa wysokosprawnej instalacji kogeneracji zasilanej gazem” o wartości 29 712 855,86 zł.

Projekt został sfinansowany w następujący sposób:

  • 11 532 144,00 zł. – dotacja z NFOŚiGW w Warszawie w ramach POIS;
  • 11 165 856,00 zł. –  pożyczka z  NFOŚiGW w Warszawie (spłata do 20.12.2038 r., na dzień 19.10.2023 r. pozostało do spłaty 9 856 405,00 zł +odsetki);
  • 7 014 855,86 zł – środki własne Spółki.

3. W latach 2020 – 2022 zrealizowana została inwestycja pn.:„Budowa przyłącza elektroenergetycznego do GPZ II” o wartości 4 595 518,78 zł.

Projekt został sfinansowany w następujący sposób:

  • 3 000 000,00 zł – kredyt inwestycyjny w banku Pekao S.A. (spłata do 30.11.2023 r., na dzień 19.10.2032 r. pozostało do spłaty 2 731 438,16 zł +odsetki).

Łącznie w latach 2012 -2023 pozyskano dotacje w wysokości 27 769 254,00 zł.

Pożyczka z Miasta Grajewo w wysokości 1 500 000,00 zł została zaciągnięta na dokonanie przedpłaty do PGNiG na zakup gazu. Termin spłaty pożyczki to 28.12.2023 rok. Jednocześnie PEC Sp. z o.o. złożył do NFOŚiGW w Warszawie wnioski o refundację wydatkowanych środków własnych na kwotę 1 130 349,00 zł.

W odniesieniu do kontroli Najwyższej Izby Kontroli w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. dotyczącej Przestrzegania przepisów o zasadach wynagradzania członków zarządów i rad nadzorczych przedsiębiorstw energetyki cieplnej w województwie podlaskim obejmującej lata 2018-2022, Spółka informuje, że wszystkie uwagi i wnioski przedstawione w wystąpieniu pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli zostały wykonane, a NIK został o tym fakcie poinformowany.

Nieprawidłowości w głównej mierze wynikały z rozbieżności w interpretacji zapisów ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,
tak zwanej ustawy kominowej oraz błędnego przyjęcia przy ustaleniu wynagrodzenia Prezesa Zarządu i członków Rady Nadzorczej, jako podstawy wynagrodzenia przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszane przez Prezesa GUS.

Wynagrodzenie Prezesa Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej zostało odpowiednimi decyzjami (uchwałami i aneksami) skorygowane zgodnie z zaleceniami NIK. Prezes zarządu dokonał zwrotu części wynagrodzenia zgodnie z zaleceniami NIK jeszcze przed zakończeniem kontroli.

O sytuacji  w PEC Sp. z o.o. w Grajewie, jej kondycji finansowej, wielkości zaciąganych zobowiązań, realizowanych i planowanych inwestycjach, ewentualnych kontrolach oraz codziennej działalności są informowane na bieżąco organy Spółki – Rada Nadzorcza i Zgromadzenie Wspólników.

Działania Spółki są jawne i aktualizowane na stronie internetowej przedsiębiorstwa, natomiast sprawozdania finansowe oraz bilans są dostępne w systemie KRS.

 

 

                                                                                                                                        Zarząd PEC Sp. z o.o. w Grajewie

 

Aktualności

Powrót na początek strony