Podsumowanie projektu „Wzmocnienie transgranicznych stosunków społecznych”

interreg_Lietuva-Polska_PL_v2_RGB.jpg

W grudniu 2022 roku zakończyła się realizacja projektu LT-PL-5R-370 „Strenghtening of border social connections” („Wzmocnienie transgranicznych stosunków społecznych”) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa - Polska 2014-2020.

Przypomnijmy, w czerwcu 2020 roku Miasto Grajewo i Administracja Samorządu Rejonu Solecznickiego na Litwie (lit. Šalčininkai) wspólnie opracowały i złożyły wniosek o dofinansowanie ww. projektu. Projekt uzyskał pozytywną ocenę i został skierowany do dofinansowania. W grudniu 2020 roku przedstawiciele Lidera projektu – Miasta Soleczniki podpisali umowę o dofinansowanie.

Projekt był realizowany od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

Wartość projektu (dla obu beneficjentów) wynosi 804.569,44 EUR, w tym dofinansowanie ze środków UE 683.884,02 EUR (do 85% wydatków kwalifikowalnych). Wartość części projektu realizowanej przez Miasto Grajewo wynosi 371.928,20 EUR, w tym dofinansowanie z UE w wysokości 316.138,97 EUR.

Celem projektu było wzmocnienie zdolności instytucjonalnych dwóch transgranicznych gmin w celu świadczenia lepszych usług publicznych.

W ramach projektu zostały zrealizowane działania, które wpłynęły na zwiększenie aktywnego udziału społeczności lokalnej w wydarzeniach sportowych i wzmocnienie więzi społecznych. Aktywność fizyczna ma szczególne znaczenie w kontekście pandemii koronawirusa. COVID-19 postawił przed gminami przygranicznymi wiele nowych wyzwań. Projekt wspierał i wdrażał rozwój infrastruktury sportowej zwiększając zakres usług publicznych w celu ochrony i wsparcia społeczności podczas pandemii.

Najważniejsze z podjętych działań to m.in.:

  1. Inwestycje w rozwój usług publicznych

W dniu 09.11.2021 r. Miasto Grajewo podpisało z wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą: Gardenia Sport Sp. z o.o. z Warszawy umowę na wykonanie zadania pn. „Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole podstawowej nr 4 w Grajewie. Spółka w ramach umowy wybudowała obiekt sportowo-rekreacyjny przy ul. Konstytucji 3 Maja 23 przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie: bieżnię lekkoatletyczną z odwodnieniem bieżni (bieżnia okrężna 4-torowa o długości 400 m oraz bieżnia prosta 6-torowa o dystansie 100 m z nawierzchnią sportową tartanową; bieżnia służy do uprawiania wszelkich form ruchu: marszu, bieg, biegu przez płotki, ćwiczeń lekkoatletycznych i rekreacyjnych). Protokół końcowego odbioru wykonanych robót spisano w dniu 04.08.2022 r

Wewnątrz bieżni została urządzona murawa trawiasta wraz z jej nawodnieniem. Murawę wykonano systemem gospodarczym przy współpracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Grajewie oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie. Na wykonanej murawie wytyczono pole do gry w boule.

  1. Współpraca transgraniczna na rzecz zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób wirusowych

W ramach tego zadania odbyły się wspólne imprezy sportowe, w których uczestniczyły osoby dorosłe oraz młodzież z Solecznik i Grajewa.

W ramach współpracy transgranicznej, w dniu 14 czerwca 2022 roku, do Grajewa przyjechała delegacja Administracji Samorządu Rejonu Solecznickiego. Goście z Litwy odwiedzili ważniejsze obiekty sportowo-rekreacyjne w mieście, w tym m.in.: ogólnodostępne kompleksy boisk Orlik, halę sportową MOSiR, basen i Muzeum Mleka. Dodatkowo odbyła się wizytacja budowy boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie. Podczas wizytacji obiektów sportowych omawiane były zagadnienia związane z zachowaniem bezpieczeństwa w czasie pandemii.

W dniach 1-6 sierpnia 2022 roku młodzież ze szkół podstawowych (15 osób) z Grajewa uczestniczyła w obozie sportowym w miejscowości Soleczniki na Litwie. Program wizyty był bardzo rozbudowany. Oprócz zajęć typowo sportowych, jak gimnastyka, zajęcia z zumby, turniej piłki siatkowej i piłki nożnej, uczestnicy mieli czas na poznanie kultury i historii partnera litewskiego. Zwiedzanie Zamku w Trokach, Starego Miasta w Wilnie z przewodnikiem, wycieczka po historycznym parku regionalnym w Dziewieniszkach, czy zwiedzanie pałacu w Zatroczu były ciekawym uzupełnieniem rywalizacji sportowej.

W dniach 8-9 grudnia 2022 roku przedstawiciele Grajewa (zarówno osoby dorosłe, jak i młodzież szkolna) uczestniczyli w zajęciach sportowych zorganizowanych w Rejonie Solecznickim na Litwie. Tydzień później, w dniach 15-16 grudnia 2022 roku, reprezentacja dorosłych i młodzieży z Litwy przyjechała z rewizytą do Grajewa. W ramach partnerskich wydarzeń sportowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Grajewie odbyły się zajęcia integracyjne grup z Solecznik i Grajewa, natomiast na hali MOSiR rozegrany został turniej piłki nożnej (15 grudnia) oraz turniej koszykówki (16 grudnia) pomiędzy przedstawicielami gości z Solecznik oraz gospodarzy z Grajewa. Oprócz zajęć sportowych delegacja z Litwy odwiedziła Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka w Grajewie, jedyną tego typu placówkę w Polsce, która stała się ciekawą atrakcją turystyczną regionu.

  1. Przez cały okres realizacji projektu partnerzy z Litwy i Polski na bieżąco omawiali działania podejmowane przez każdą ze stron zdalnie za pośrednictwem platformy ZOOM, telefonicznie i poprzez pocztę elektroniczną e-mail oraz prowadzili działania promujące projekt.

Realizacja projektu umożliwiła partnerom transgranicznym rozwijanie współpracy i wymianę doświadczeń w zakresie wypracowania wspólnych metod pracy we wspieraniu społeczności lokalnych, budowaniu bezpieczniejszego sąsiedztwa, łagodzeniu skutków pandemii koronawirusa. Wzajemne wizyty partnerów transgranicznych, w tym wspólne imprezy sportowe przyczyniły się do wzmocnienia powiązań społecznych między mieszkańcami Solecznik i Grajewa.

Projekt pozwolił na zdobycie doświadczenia w realizacji wspólnych z partnerem zagranicznym działaniach, co umożliwi zaplanowanie i wdrożenie podobnych przedsięwzięć w przyszłości.

Aktualności

Powrót na początek strony