LXVII Sesja Rady Miasta Grajewo i posiedzenie stałych Komisji

herb_Grajewa_ver_12.png

                       OGŁOSZENIE

 

          Uprzejmie informuję, że dnia 28 grudnia 2023 r. (czwartek) o godz. 12.00 odbędzie się LXVII Sesja Rady Miasta Grajewo. Rada Miasta obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo. Obrady są jawne i dostępne dla obywateli.

 

          Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem:

 

https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad LXVII Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.
 4. Informacja na temat realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 rok.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej w Grajewie”;
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego – Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie;
  3. zobowiązania Burmistrza Miasta Grajewo do indywidualnego określenia warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych;
  4. przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok;
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Miasta Grajewo
   z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok;
  6. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
   w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych mieszkańców Miasta Grajewo;
  7. zmian w budżecie miasta Grajewo na 2023 rok;
  8. wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023;
  9. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2023-2033;
  10. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grajewo na lata 2024 – 2033;
  11. uchwalenia budżetu miasta Grajewo na 2024 rok.
 6. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 7. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
 8. Przyjęcie protokołu z LXVI Sesji Rady Miasta Grajewo.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie LXVII Sesji Rady Miasta.

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta

 

 

mgr Halina Muryjas-Rząsa

 

 


 

 

 

                       OGŁOSZENIE

 

          Biuro Rady Miasta informuje, że w dniu 28 grudnia 2023 r. (czwartek) o godz. 9.00 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Grajewo, tj. Komisji Budżetu, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Spraw Społecznych. Komisje obradować będą w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia połączonych Komisji.
 3. Propozycje planów pracy Komisji Rady Miasta na I kwartał 2024 roku.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą
   „Centrum Integracji Społecznej w Grajewie”;
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego – Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie;
  3. zobowiązania Burmistrza Miasta Grajewo do indywidualnego określenia warunków sprzedaży
   nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych;
  4. przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
   oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok;
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Miasta Grajewo
   z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok;
  6. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
   w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych mieszkańców Miasta Grajewo;
  7. zmian w budżecie miasta Grajewo na 2023 rok;
  8. wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023;
  9. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2023-2033;
  10. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grajewo na lata 2024 – 2033;
  11. uchwalenia budżetu miasta Grajewo na 2024 rok.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie posiedzenia

Aktualności

Powrót na początek strony