Sesja Rady Miasta Grajewo i posiedzenie Komisji

budynek_urzedu1.JPG

Uprzejmie informuję, że dnia 25 maja 2022 r. (środa) o godz. 13.00 odbędzie się XLIV Sesja Rady Miasta Grajewo. Rada Miasta obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo.
Obrady są jawne i dostępne dla obywateli.Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad XLIV Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.
4. Informacja o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
5. Informacja na temat realizacji planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego miasta Grajewo.
6. Informacja na temat wykonania budżetu miasta za I kwartał 2022 r.
7. Informacja na temat stanu dróg miejskich po okresie zimowym, utrzymaniu dróg i zakresie prac remontowych.
8. Informacja na temat stanu oświetlenia miasta.
9. Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządo-wymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.
10. Informacja na temat realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 r., w tym funkcjonowania Klubu „Zdrowie i Trzeźwość’ oraz działalność świetlicy socjoterapeutycznej.
11. Informacja na temat działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za lata 2021 – 2022.
12. Informacja na temat funkcjonowania kaplicy pogrzebowej PUK Sp. z o. o. w Grajewie.
13. Informacja na temat stanu przygotowań do obchodów „Dni Grajewa 2022”.
14. Informacja na temat funkcjonowania w 2021 r. Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie oraz informacja na temat zasobów mieszkaniowych miasta.
15. Informacja na temat zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków realizowanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w aspekcie rzeczowo-finansowym w 2021 r.
16. Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Grajewo za 2021 r.
17. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy płk. Tadeusza Falewicza na działkach nr 2031/23, 2031/24, 2031/65, 2031/66, 20312/67, 2031/68, 2031/69, 2031/115, 2031/117, 2031/118, 2031/119 obręb 001 w Grajewie;
b) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Grajewo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych;
c) regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez miasto Gra-jewo;
d) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2022 r.
18. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
19. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
20. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Miasta Grajewo.
21. Sprawy różne.
22. Zamknięcie XLIV Sesji Rady Miasta.Przewodnicząca Rady Miasta

mgr Halina Muryjas-Rząsa
OGŁOSZENIEBiuro Rady Miasta informuje, że w dniu 25 maja 2022 r. (środa) o godz. 9.00 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Grajewo, tj. Komisji Budżetu, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Spraw Społecznych. Komisje obradować będą w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo.


Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia połączonych Komisji.
3. Informacja na temat realizacji planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego miasta Grajewo.
4. Informacja na temat wykonania budżetu miasta za I kwartał 2022 r.
5. Informacja na temat stanu dróg miejskich po okresie zimowym, utrzymaniu dróg i zakresie prac
remontowych.
6. Informacja na temat stanu oświetlenia miasta.
7. Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2021 r.
8. Informacja na temat realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 r., w tym
funkcjonowania Klubu „Zdrowie i Trzeźwość’ oraz działalność świetlicy socjoterapeutycznej.
9. Informacja na temat działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za lata 2021 – 2022.
10. Informacja na temat funkcjonowania kaplicy pogrzebowej PUK Sp. z o. o. w Grajewie.
11. Informacja na temat stanu przygotowań do obchodów „Dni Grajewa 2022”.
12. Informacja na temat funkcjonowania w 2021 r. Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych
w Grajewie oraz informacja na temat zasobów mieszkaniowych miasta.
13. Informacja na temat zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków realizowanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w aspekcie rzeczowo-finansowym w 2021 r.
14. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy płk. Tadeusza Falewicza na działkach
nr 2031/23, 2031/24, 2031/65, 2031/66, 20312/67, 2031/68, 2031/69, 2031/115, 2031/117, 2031/118, 2031/119 obręb 001 w Grajewie;
b) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Grajewo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych;
c) regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez miasto
Grajewo;
d) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2022 r.
15. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie posiedzenia.
Aktualności

Powrót na początek strony