Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Grajewo na lata 2017-2027

Rewitalizacja Centrum Grajewa.jpg

W dniu 27 grudnia 2021 r. na sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta Grajewo odbyło się posiedzenie Komitetu Rewitalizacji. Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz Latarowski omówił realizowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne i plany na kolejne inwestycje w zakresie rewitalizacji w mieście Grajewo oraz przedstawił działania w projekcie pn. „Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu”.

Najważniejszym punktem obrad było zaopiniowanie Sprawozdania Burmistrza Miasta Grajewo za okres 2018-2020 z postępu realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Grajewo na lata 2017-2027.

Sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o art. 22 ust. 1 i ust. 2 ustawy o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485), który stanowi, że Gminny program rewitalizacji podlega ocenie aktualności i stopnia realizacji, dokonywanej przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta co najmniej raz na 3 lata, zgodnie z systemem monitorowania i oceny określonym w tym programie. Ocena sporządzona przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta podlega zaopiniowaniu przez Komitet Rewitalizacji oraz ogłoszeniu na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.

Na posiedzeniu w dniu 27 grudnia 2021 r. Komitet Rewitalizacji wyraził pozytywną opinię w zakresie oceny aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji zawartej w sporządzonym przez Burmistrza Miasta Grajewo Sprawozdaniu za okres 2018-2020 z postępu realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Grajewo na lata 2017-2027.

Aktualności

Powrót na początek strony